International Journal of Simulation and Process Modelling (IJSPM)

International Journal of Simulation and Process Modelling

2020 Vol.15 No.4

Special Issue on: Green Progression in Smart Cities and Intelligent Buildings

Guest Editors: Dr. Yinong Chen, Prof. Li Xia and Dr. Zhengtian Wu

Editorial

Pages Title and author(s)
311-321Energy management of microgrid based on day-ahead and short-term optimisation
Xiaohui Wang; Yiming Zheng
DOI: 10.1504/IJSPM.2020.110179
322-332A novel method for calculating the light energy distribution in building space
Jundong Fu; Qing Chen
DOI: 10.1504/IJSPM.2020.110181
333-342Fault diagnosis and location method for electrical power supply and distribution of buildings
Jundong Fu; Tianhang Leng
DOI: 10.1504/IJSPM.2020.110176
343-357Arancino.ccTM: an open hardware platform for urban regeneration
Maurizio Giacobbe; Francesco Alessi; Angelo Zaia; Antonio Puliafito
DOI: 10.1504/IJSPM.2020.110180
358-368Blockchain for smart city - public service integration by strategic alliance
Yi Zhang; Chenlei Xie; Xiaoli Ma
DOI: 10.1504/IJSPM.2020.110188
369-378Deep activity recognition in smart buildings with commercial Wi-Fi devices
Qizhen Zhou; Jianchun Xing; Yuhan Zhang; Qiliang Yang
DOI: 10.1504/IJSPM.2020.110175
379-386Analysis of vehicle lane-changing behaviour at signalised intersection
Yan Xing; Zhe Zhang; Weidong Liu; Qi Zhan; Chaojun Chu
DOI: 10.1504/IJSPM.2020.110183
387-399Occupant counting modelling for intelligent buildings based on data from multiple WiFi sniffers
Ping Wang; Zhenya Zhang; Qiansheng Fang; Huaqian Cao; Si Chen
DOI: 10.1504/IJSPM.2020.110178