International Journal of Internet Protocol Technology (IJIPT)

International Journal of Internet Protocol Technology

2014 Vol.8 No.2/3

Special Issue on Innovative Mobile and Internet Technologies

Guest Editors: Professor Ilsun You, Professor Jinshu Su, Professor Qin Xin and Professor Baokang Zhao

Editorial

Pages Title and author(s)
58-76A data flow-oriented specification method for analysing network security configurations
Hicham El-Khoury; Romain Laborde; François Barrère; Abdelmalek Benzekri; Maroun Chamoun
DOI: 10.1504/IJIPT.2014.066378
77-86Intrusion detection method based on nonlinear correlation measure
Mohammed A. Ambusaidi; Zhiyuan Tan; Xiangjian He; Priyadarsi Nanda; Liang Fu Lu; Aruna Jamdagni
DOI: 10.1504/IJIPT.2014.066377
87-95An efficient quantum anonymous communication with hybrid entanglement swapping
Xiaoping Lou; Jun Dai; Zhigang Chen; Moon Ho Lee
DOI: 10.1504/IJIPT.2014.066360
96-106Efficient constructions of certificate-based key encapsulation mechanism
Yang Lu; Jiguo Li
DOI: 10.1504/IJIPT.2014.066374
107-115Efficient identity-based threshold signature scheme from bilinear pairings in standard model
Fei Li; Wei Gao; Guilin Wang; Kefei Chen; Xueli Wang
DOI: 10.1504/IJIPT.2014.066373
116-121High-efficient quantum secret sharing with arrangements of lines on two-dimensional planes
Li Zhang; Ying Guo; Dazu Huang
DOI: 10.1504/IJIPT.2014.066380
122-129LIFE: a lightweight and flexible key management scheme for securely and pervasively file editing in mobile cloud computing
Wei Ren; Jiahua Lin; Qiang Cao; Liangli Ma
DOI: 10.1504/IJIPT.2014.066375
130-142Modelling, analysis and containment of passive worms in P2P networks
Wei Yang; Yong-peng Gao; Zhi-liang Zhu; Gui-ran Chang; Yu Yao
DOI: 10.1504/IJIPT.2014.066379
143-149Quantum states sharing in the relay system with teleportation of non-maximally entanglement
Jinjing Shi; Ronghua Shi; Yin Li; Ye Kang; Xiaoqi Peng
DOI: 10.1504/IJIPT.2014.066376
150-157The algorithm model for cumulative vulnerability risk assessment
Yong Yan Chen; Hong Chun Shu
DOI: 10.1504/IJIPT.2014.066362