International Journal of High Performance Computing and Networking (IJHPCN)

International Journal of High Performance Computing and Networking

2019 Vol.14 No.2


Pages Title and author(s)
121-129A self-adaptive quantum steganography algorithm based on QLSb modification in watermarked quantum image
Zhiguo Qu; Huangxing He; Wenjie Liu; Songya Ma
DOI: 10.1504/IJHPCN.2019.101249
130-138Distributed continuous KNN query over moving objects
Xiaolin Yang; Zhigang Zhang; Yilin Wang; Cheqing Jin
DOI: 10.1504/IJHPCN.2019.101250
139-146A cross-layer QoS model for space DTN
Aiguo Chen; Xuemei Li; Guoming Lu; Guangchun Luo
DOI: 10.1504/IJHPCN.2019.101252
147-156A trust-based evaluation model for data privacy protection in cloud computing
Yubiao Wang; Junhao Wen; Wei Zhou
DOI: 10.1504/IJHPCN.2019.101251
157-164Mimicry honeypot: an evolutionary decoy system
Leyi Shi; Yuwen Cui; Xu Han; Honglong Chen; Deli Liu
DOI: 10.1504/IJHPCN.2019.101253
165-182Evaluation of directive-based performance portable programming models
M. Graham Lopez; Wayne Joubert; Verónica G. Vergara Larrea; Oscar Hernandez; Azzam Haidar; Stanimire Tomov; Jack Dongarra
DOI: 10.1504/IJHPCN.2019.101254
183-196Genuine and secure public auditing for the outsourced data in cloud
Jianhong Zhang; Hongxin Meng
DOI: 10.1504/IJHPCN.2019.101256
197-207Distributed admission control algorithm for random access wireless networks in the presence of hidden terminals
Ioannis K. Marmorkos; Costas C. Constantinou
DOI: 10.1504/IJHPCN.2019.101257
208-218Modelling geographical effect of user neighbourhood on collaborative web service QoS prediction
Zhen Chen; Limin Shen; Dianlong You; Huihui Jia; Chuan Ma; Feng Li
DOI: 10.1504/IJHPCN.2019.101258
219-228Researches on data encryption scheme based on CP-ASBE of cloud storage
Xiaohui Yang; Wenqing Ding
DOI: 10.1504/IJHPCN.2019.101259
229-236Deferred virtual machine migration
Xiaohong Zhang; Jianji Ren; Zhizhong Liu; Zongpu Jia
DOI: 10.1504/IJHPCN.2019.101260
237-248NFV deployment strategies in SDN network
Chia-Wei Tseng; Po-Hao Lai; Bo-Sheng Huang; Li-Der Chou; Meng-Chiou Wu
DOI: 10.1504/IJHPCN.2019.101261