International Journal of Embedded Systems (IJES)

International Journal of Embedded Systems

You can read the full text of the articles marked as free below using the links provided.

2021 Vol.14 No.1


Pages Title and author(s)
1-8Information hiding mechanism based on QR code and information sharing algorithm
Xiaohui Cheng; Tong Niu; Yu Wang
DOI: 10.1504/IJES.2021.10031787
9-18Mining constant information for readable test data generation
Mingzhe Zhang; Yunzhan Gong; Yawen Wang; Dahai Jin
DOI: 10.1504/IJES.2021.112002

Open Access Article

19-26Designing a high-speed light emitting diode driver circuit for visible light communications
Long Wu; Xiaojun Xu; Juqiang Feng; Kaifeng Huang
DOI: 10.1504/IJES.2021.10033860
27-35Improved NSGA-II for the minimum constraint removal problem
Bo Xu; Feng Zhou; Yonghui Xu; Haoran Xu; Kewen Xu
DOI: 10.1504/IJES.2021.10033854
36-44Research on electric vehicle charging scheduling algorithms based on a 'fractional knapsack'
Zhenzhou Wang; Xinyuan Li; Pingping Yu; Ning Cao; Russell Higgs
DOI: 10.1504/IJES.2021.10033844
45-53Enhanced parallel CFAR architecture with sharing resources using FPGA
Sadok Msadaa; Youness Lahbib; Ridha Djemal; Abdelkader Mami
DOI: 10.1504/IJES.2021.10033845
54-64Using improved RFM model to classify consumer in big data environment
Guang Sun; XiaoFeng Xie; Jiayibei Zeng; Wangdong Jiang; Meisi Lin; YuXuan Huang; Yanfei Xiao
DOI: 10.1504/IJES.2021.10033846
65-71Efficiency and safety assessment of suburban highway access management
Kejun Long; Junjun Wei; Nuo Xu; Lingyun Xiang; Xi Duan
DOI: 10.1504/IJES.2021.10033847
72-80Energy-aware automatic tuning on many-core platform via adaptive evolution
Chen Liu; Zhiliu Yang; Yijun Jiang
DOI: 10.1504/IJES.2021.10033848
81-88Real-time anomaly detection in gas sensor streaming data
Haibo Wu; Shiliang Shi
DOI: 10.1504/IJES.2021.10033850
89-100A review of regional distributed energy system planning and design
Jianmin Hou; Junjie Wang; Chengye Ji; Nan Zhou
DOI: 10.1504/IJES.2021.10033849