International Journal of Embedded Systems (IJES)

International Journal of Embedded Systems

2020 Vol.12 No.2


Pages Title and author(s)
137-145Wind weather prediction based on multi-output least squares support vector regression optimised by bat algorithm
Dingcheng Wang; Yiyi Lu; Beijing Chen; Youzhi Zhao
DOI: 10.1504/IJES.2020.105936
146-155Research of a reliable constraint algorithm on MIMO signal detection
Shujing Li; Linguo Li; Bin Xu; Yingying Feng; Hongzhi Zhou
DOI: 10.1504/IJES.2020.105941
156-165TBPA: TESLA-based privacy-preserving authentication scheme for vehicular ad hoc networks
Xincheng Li; Yali Liu; Xinchun Yin
DOI: 10.1504/IJES.2020.105944
166-176Energy-aware fixed-priority scheduling for periodic tasks with shared resources and IO devices
Yiwen Zhang
DOI: 10.1504/IJES.2020.105933
177-185A hybrid optimisation algorithm based on GA algorithm and ACO algorithm improvements for routing selection in heterogeneous sensor networks
Mei Wu; Ning Cao; Haihui Wang; Lina Xu; Guofu Li
DOI: 10.1504/IJES.2020.105935
186-194Partial-duplicate image retrieval using spatial and visual contextual clues
Wendi Sun; Tao Wang; Zhili Zhou
DOI: 10.1504/IJES.2020.105937
195-205Identification and addressing of internet of things based on distributed ID
Rui Ma; Yue Liu; Ke Ma; Xu An Wang
DOI: 10.1504/IJES.2020.105929
206-215Constant-size ring signature scheme using multilinear maps
Xiangsong Zhang; Zhenhua Liu; Xu An Wang; Fenghe Wang
DOI: 10.1504/IJES.2020.105930
216-225Zero-knowledge identification scheme with companion matrices of primitive polynomials
Huawei Huang; Lunzhi Deng; Yunyun Qu; Chunhua Li
DOI: 10.1504/IJES.2020.105931
226-233Identification of cascading dynamic critical nodes in complex networks
Zhen-Hua Li; Dong-Li Duan
DOI: 10.1504/IJES.2020.105932
234-242Bi-objective scheduling with cooperating heuristics for embedded real-time systems
Sonia Sabrina Bendib; Hamoudi Kalla; Salim Kalla
DOI: 10.1504/IJES.2020.105938
243-252Privacy-preserving traffic forecast scheme for intelligent transportation system
Shuzhen Pan; Yan Kong; Qi Liu
DOI: 10.1504/IJES.2020.105934
253-265Secure data deletion in cloud storage: a survey
Minyao Hua; Yinyuan Zhao; Tao Jiang
DOI: 10.1504/IJES.2020.105939
266-276Design for the external frame of a resonant accelerometer sensor
Jing Li; Jing Jiang; Yunchan Zhou; Pengfei Guo; Xinze Li; Dongchen Xu
DOI: 10.1504/IJES.2020.105940