International Journal of Embedded Systems (IJES)

International Journal of Embedded Systems

2017 Vol.9 No.3

Special Issue on: Advances in Biometrics and their Security in Cloud Computing

Guest Editors: Prof. Jin Li, Assis. Prof. Joon Sang Baek and Dr. Zhendong Wu


Pages Title and author(s)
195-201Three dimensional face reconstruction based on average face model and photometric stereo
Yujuan Sun; Zeju Wu; Xiaofeng Zhang; Yongqing Lei
DOI: 10.1504/IJES.2017.084683
202-210A novel slant transform-based image feature extract algorithm
Jinglong Zuo; Delong Cui; Qirui Li
DOI: 10.1504/IJES.2017.084688
211-219Defects of wheel hubs detection and recognition based on trend peak algorithm
Wei Li; Kangshun Li; Ying Huang; Xiaoyang Deng
DOI: 10.1504/IJES.2017.084689
220-228A finger vein recognition algorithm based on deep learning
Cheng Chen; Zhendong Wu; Jianwu Zhang; Ping Li; Freeha Azmat
DOI: 10.1504/IJES.2017.084690
229-240Fusing multiple features and spatial information for image classification via codebook ensemble
Huilan Luo; Chengtao Wan; Minjie Guo
DOI: 10.1504/IJES.2017.084691
241-249A novel WDM-PON based on quantum key distribution FPGA controller
Wang Yunlu; Wen Hao; Jian Zhihua; Li Shuhuai
DOI: 10.1504/IJES.2017.084692
250-261Prosodic features-based speaker verification using speaker-specific-text for short utterances
Jianwu Zhang; Jianchao He; Zhendong Wu; Freeha Azmat; Ping Li
DOI: 10.1504/IJES.2017.084693
262-274A near-field magnet peak values detecting method to locate short circuit points on PCB
Shuqiang Huang; Jielin Zeng; Hongchun Zhou; Zhusong Liu; Yuyu Zhou
DOI: 10.1504/IJES.2017.084694
275-282An improved parallel K-means algorithm based on MapReduce
Dongbo Zhang; Yanfang Shou; Jianmin Xu
DOI: 10.1504/IJES.2017.084700

Additional Paper

283-295A holistic approach to energy-aware design of cyber-physical systems
José Antonio Esparza Isasa; Peter Gorm Larsen; Finn Overgaard Hansen
DOI: 10.1504/IJES.2017.084682