International Journal of Computer Applications in Technology (IJCAT)

International Journal of Computer Applications in Technology

2010 Vol.38 No.1/2/3

Special Issue on Advances in Computer-Aided Design and Digital Entertainment

Guest Editors: Prof. Xiaopeng Wei, Prof. Qiang Zhang and Prof. Jun Wang

Preface

Pages Title and author(s)
2-9Dynamic clothing collision resolution using PSO
Wen-hui Li, Yi Wang, Yi Li, Qi Jiang
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034133
10-18A stylistic human motion editing system based on a subspace motion model
Gengdai Liu, Zhigeng Pan, Xi Cheng
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034134
19-26Extraction and analysis of the speech emotion features based on multi-fractal spectrum
Qirong Mao, Yongzhao Zhan
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034135
27-33Combining location and feature information for multimedia retrieval
Hong Pan, Yi Yang
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034136
34-39A new approach for texture classification in CBIR
Shengju Sang, Mingxia Liu, Jing Liu, Qi An
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034137
40-48Proximity queries using separating bounding volumes
Yi Wang, Wen-hui Li, Yi Li, Zi-hou Ge
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034162
49-54A novel automatic motion capture data recognition method based on statistics learning and subspace
Jian Xiang, Hongli Zhu
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034138
55-63A script engine for realistic human motion generation
Jun Xiao, Tong-qiang Guo
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034139
64-73Content-based organisation, analysis and retrieval of soccer video
Junqing Yu, Yunfeng He, Kai Sun, Xingming Ouyang
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034140
74-85A multi-scale triangular mapping and its applications in variation scale scrambling
Shao Li-Ping, Qin Zheng, Gao Hong-Jiang, Liu Bo, Li Huan
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034141
86-92Real-time digitised shadow play performance method based on multi-point interactive controlling method
Cheng Yao, Jun Xiao, Tong-qiang Guo, Liang Xia
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034142
93-100A reactive and protective character motion generation algorithm
Xi Cheng, Gengdai Liu, Zhigeng Pan
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034143
101-105Improve matching results for structure from motion problems
Chunmei Duan, Xiangxu Meng, Chenglei Yang
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034144
106-112An efficient simplification and real-time rendering algorithm for large-scale terrain
Lai Kang, Jiangbin Xu, Chao Yang, Bing Yang, Lingda Wu
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034145
113-117Watermark-based digital fake image detection
Wei Sun, Wei Lu
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034146
118-123A two-stage multimodal speaker location-aware approach in pervasive computing
Ruo-gui Xiao, Tong-qiang Guo
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034147
124-133Local resampling for patch-based texture synthesis in vector fields
Renjie Chen, Ligang Liu, Guangchang Dong
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034148
134-143A 3D shape classifier with neural network supervision
Zhenbao Liu, Jun Mitani, Yukio Fukui, Seiichi Nishihara
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034149
144-156Semi-automated human body 3D animator
Emmanuel Tsekleves, John Cosmas, Cenkai Yang
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034150
157-162Synthesis of cartoon fire based on hand-drawn samples
Yi Gu, Jinhui Yu, Ren Peng
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034151
163-171A SaaSI: an approved architecture for SaaS service composition
Yu Chang Jiao, Shi Jun Liu, Xiang Xu Meng, Cheng Lei Yang
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034152
172-176Facial expression recognition based on combined HMM
Chuan-jun Wen, Yong-Zhao Zhan
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034153
177-184Efficient reconstruction from architectural drawings
Ting Li, Bo Shu, Xianjie Qiu, Zhaoqi Wang
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034154
185-191Calibration and segmentation free 3D modelling from images based on GPU
Bo Shu, Xianjie Qiu, Zhaoqi Wang
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034155
192-199An interactive motion-editing method for human animation
Mofei Song, Yaoye Zhang, Zhengxing Sun
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034156
200-207Contour recovery of tablet calligraphy characters
Xian-Jun Zhang, Jun Dong
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034157
208-211Q-Cartoon: a novel cartoon creating system
Xi-Dao Luan, Yu-Xiang Xie, Ling-Da Wu, Jia-Xu Wu, Jun Wen
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034158
212-220An emotion generation model based on random graphs
Chao-gang Wan, Jie-yu Zhao, Yuan-yuan Zhang
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034159
221-227Multi-chessboards localisation based on FCM and Radon transform algorithm
Dong-Sheng Zhou, Xiao-Yong Fang
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034160
228-235A heuristic non-dominated sorting genetic algorithm-II for satellite-module layout optimisation
Y. Xu, C. Li, Y.J. Shi, H.F. Teng
DOI: 10.1504/IJCAT.2010.034161