International Journal of Bio-Inspired Computation (IJBIC)

International Journal of Bio-Inspired Computation

2022 Vol.20 No.2


Pages Title and author(s)
71-81A novel whale optimisation algorithm with filtering disturbance and nonlinear step
Jinkun Luo; Fazhi He; Haoran Li; Xian-Tao Zeng; Yaqian Liang
DOI: 10.1504/IJBIC.2022.126764
82-93An optional splitting extraction based gain-AUPRC balanced strategy in federated XGBoost for mitigating imbalanced credit card fraud detection
Jiao Tian; Pei-Wei Tsai; Feiran Wang; Kai Zhang; Hongwang Xiao; Jinjun Chen
DOI: 10.1504/IJBIC.2022.126793
94-103Adversarial transformation network with adaptive perturbations for generating adversarial examples
Guoyin Zhang; Qingan Da; Sizhao Li; Jianguo Sun; Wenshan Wang; Qing Hu; Jiashuai Lu
DOI: 10.1504/IJBIC.2022.126789
104-118A many-objective particle swarm optimisation algorithm based on convergence assistant strategy
Wusi Yang; Li Chen; Yanyan Li; Fazeel Abid
DOI: 10.1504/IJBIC.2022.126773
119-125Capacity estimation method of lithium-ion batteries based on deep convolution neural network
Renwang Song; Lei Yang; Linying Chen; Zengshou Dong
DOI: 10.1504/IJBIC.2022.126788
126-137A dynamic firefly algorithm based on two-way guidance and dimensional mutation
Jing Wang; Yanfeng Ji; Linfeng Wei; Hui Chen; William Wei Song
DOI: 10.1504/IJBIC.2022.126772