International Journal of Abrasive Technology (IJAT)

International Journal of Abrasive Technology

2019 Vol.9 No.1


Pages Title and author(s)
1-15High-speed high-efficient grinding of CMCs with structured grinding wheels
Bahman Azarhoushang; Mohammadali Kadivar; Robert Bösinger; Sergey Shamray; Ali Zahedi; Amir Daneshi
DOI: 10.1504/IJAT.2019.097964
16-30An experimental investigation on precision machining mechanism of carbon fibre reinforced polymer
Xiaojiang Cai; Ruhao Zhou; Lifeng Shen; Hongliang Tang; Qinglong An
DOI: 10.1504/IJAT.2019.097965
31-48Development of nanofibre abrasive buffing pad produced with modified melt blowing method
Wei Wu; Eiichi Aoyama; Toshiki Hirogaki; Kenichi Urabe; Hiroyoshi Sota
DOI: 10.1504/IJAT.2019.097977
49-59Research on surface integrity in graphene nanofluid MQL milling of TC21 alloy
Ming Li; Tianbiao Yu; Hongyu Li; Lin Yang; Jiashun Shi; Wanshan Wang
DOI: 10.1504/IJAT.2019.097973
60-72Study on the material removal mechanism of glass in single diamond grain grinding with ultrasonic vibration assisted
Jianyun Shen; Bin Dai; Xian Wu; Yuan Li; Zhongwei Hu
DOI: 10.1504/IJAT.2019.097984
73-88Electroplated CBN superabrasive wheel for grinding intermetallic titanium aluminide
Nithin Tom Mathew; L. Vijayaraghavan
DOI: 10.1504/IJAT.2019.097979