Journal cover image

Browse issues


Vol. 13
Vol. 12
Vol. 11
Vol. 10
Vol. 9
Vol. 8
Vol. 7
Vol. 6
Vol. 5
Vol. 4
Vol. 3
Vol. 2
Vol. 1

International Journal of Simulation and Process Modelling

2015 Vol. 10 No. 4

 

PagesTitle and authors
307-314Structural optimisation and analysis of internally heat integrated reactive distillation column
Shoushi Bo; Jian Wang; Lanyi Sun; Fei Bai; Kang He
DOI: 10.1504/IJSPM.2015.072516

315-326Android malware detection based on permission combinations
Zenghui Liu; Yingxu Lai; Yinong Chen
DOI: 10.1504/IJSPM.2015.072522

327-333Engineering-oriented simulation platform for laminar cooling process of hot rolled strips
Jinxiang Pian; Zhen Wang; Yunlong Zhu; Tianyou Chai; Jiejia Li
DOI: 10.1504/IJSPM.2015.072524

334-349Customer order fulfilment in mass customisation context - an agent-based approach
Khaled Medini
DOI: 10.1504/IJSPM.2015.072525

350-359A virtualisation simulation environment for data centre
Chia-Jung Chen; Rong-Guey Chang
DOI: 10.1504/IJSPM.2015.072527

360-371Modelling the complexity of emergency department operations using hybrid simulation
Norazura Ahmad; Noraida Abdul Ghani; Anton Abdulbasah Kamil; Razman Mat Tahar
DOI: 10.1504/IJSPM.2015.072537

372-382Simulation and analysis of water concentration in the proton exchange membrane
Shizhong Chen; Zhongxian Xia; Shiyu Xing; Xuyang Zhang; Yuhou Wu
DOI: 10.1504/IJSPM.2015.072538