Journal cover image

Browse issues


Vol. 9
Vol. 8
Vol. 7
Vol. 6
Vol. 5
Vol. 4
Vol. 3
Vol. 2
Vol. 1

International Journal of Grid and Utility Computing

2012 Vol. 3 No. 1

 

PagesTitle and authors
1-11A new strong multiple designated verifiers signature
H. Tian
DOI: 10.1504/IJGUC.2012.045694

12-24Repeated rational secret sharing, revisited
Yilei Wang; Hao Wang; Qiuliang Xu
DOI: 10.1504/IJGUC.2012.045696

25-31Universally composable zero-knowledge sets
Haixia Xu; Hongda Li; Bao Li
DOI: 10.1504/IJGUC.2012.045695

32-37Applying distribution of feature points to detect multiple plane
Lugang Zhao; Chengke Wu
DOI: 10.1504/IJGUC.2012.045710

38-42A new proxy blind signature scheme
Kai Fan; Yue Wang; Hui Li
DOI: 10.1504/IJGUC.2012.045709

43-52A method for efficient parallel computation of Tate pairing
Zhitu Su; Chunhui Sun; Hui Li; Jianfeng Ma
DOI: 10.1504/IJGUC.2012.045698

53-58Fairness electronic payment protocol
Kai Fan; Yue Wang; Hui Li
DOI: 10.1504/IJGUC.2012.045708

59-67Rational secret sharing with semi-rational players
Yilei Wang; Hao Wang; Qiuliang Xu
DOI: 10.1504/IJGUC.2012.045697

68-77The multimedia service session handoff method in heterogeneous wireless networks
Yulong Shen; Qingqi Pei; Qijian Xu; Zhiwei Zhang
DOI: 10.1504/IJGUC.2012.045700