International Journal of Wireless and Mobile Computing (IJWMC)

International Journal of Wireless and Mobile Computing

2016 Vol.10 No.1


Pages Title and author(s)
1-12Flow-based scheme for time-constrained data gathering in wireless sensor networks
Khaled Almi'ani; Anastasios Viglas; Frans Schalekamp; Reza Abrishambaf
DOI: 10.1504/IJWMC.2016.075225
13-19LOCA: a low-overhead caching algorithm for flash-based SSDs
Yan Shen; Liming Luo; Guangyan Zhang
DOI: 10.1504/IJWMC.2016.075217
20-25An improved DV-Hop localisation algorithm
Qin-Shan Zhao; Yu-Lan Hu
DOI: 10.1504/IJWMC.2016.075221
26-34Wide-band helical antenna designed by dynamic constrained multi-objective evolutionary algorithm
Yuhong Jiang; Sanyou Zeng; Hong Zhang; Xi Li
DOI: 10.1504/IJWMC.2016.075223
35-41Highly imbalanced classification using improved rotation forests
Xiaonan Fang; Xiyuan Zheng; Yanyan Tan; Huaxiang Zhang
DOI: 10.1504/IJWMC.2016.075233
42-47A framework for performance optimisation at software architecture level
Peng Ye; You-Cong Ni; Xin Du; Song Li; Da-Tong Xie; Ru-Liang Xiao
DOI: 10.1504/IJWMC.2016.075231
48-55FFOAS: antenna selection for MIMO wireless communication system using firefly optimisation algorithm and scheduling
Nidhi Sindhwani; Manjit Singh
DOI: 10.1504/IJWMC.2016.075232
56-61A new modified differential evolution for global optimisation
Xuemei You; Yinghong Ma; Zhiyuan Liu
DOI: 10.1504/IJWMC.2016.075219
62-67A new artificial bee colony by improving the search of onlooker bees
Ke Wang
DOI: 10.1504/IJWMC.2016.075218
68-75Mobile wireless sensor network localisation algorithm for coal mine
Gang-Zhu Qiao; Jian-Chao Zeng; Ming Zhao
DOI: 10.1504/IJWMC.2016.075224
76-82Artificial bee colony algorithm with accelerating convergence
Li Lv; Longzhe Han; Tanghuai Fan; Jia Zhao
DOI: 10.1504/IJWMC.2016.075222
83-89Adaptive tracking of group targets using random matrix
Yun Wang; Guo-Ping Hu; Peng Ni; Lin-Hai Gan
DOI: 10.1504/IJWMC.2016.075220
90-96A multivariate grey RBF hybrid model for residual useful life prediction of industrial equipment based on state data
Xiaoshuang Chen; Hui Xiao; Yejun Guo; Qi Kang
DOI: 10.1504/IJWMC.2016.075230