International Journal of Wireless and Mobile Computing (IJWMC)

International Journal of Wireless and Mobile Computing

2015 Vol.9 No.3


Pages Title and author(s)
211-217Mining groups of mobile users
Dmitry Namiot
DOI: 10.1504/IJWMC.2015.073104
218-223A common control channel selection algorithm for cognitive wireless mesh networks
Chunxiao Liu; Dawei Sun; Shifeng Li; E. Xu
DOI: 10.1504/IJWMC.2015.073110
224-230A new automatic GEP-Cluster algorithm
Xin Du; Youcong Ni; Peng Ye; Ruliang Xiao
DOI: 10.1504/IJWMC.2015.073100
231-239Energy-aware and load-balanced parent selection in RPL routing for wireless sensor networks
Mohammad Nassiri; Mohammad Boujari; Seyed Vahid Azhari
DOI: 10.1504/IJWMC.2015.073105
240-249An adaptive computer-aided tongue diagnosis method using colour-calibration preprocessing and multiple feature synthesis based on Android platform
Miao Wang; Li Chen; Qing Li; Dongyi Wang; Yiqin Liu; Yi Zhang; Shoulan Bing; Huiliang Shang
DOI: 10.1504/IJWMC.2015.073107
250-256Matrix partition-based detection scheme for false data injection in smart grid
Zhitao Guan; Peixiu An; Tingting Yang
DOI: 10.1504/IJWMC.2015.073106
257-266Empirical study on mobile platforms selection, based on system, information and service quality characteristics
Mohamed Sarrab; Ahood Al-Darmaki; Mahmoud Elbasir
DOI: 10.1504/IJWMC.2015.073108
267-272Observer pattern network public opinion appearance-based maturity model of biological event
Qinghu Wang; Mingyu Bai; Yuxin Zhou; Jie Lian; Zhili Pei
DOI: 10.1504/IJWMC.2015.073103
273-280An enhanced gravitational search algorithm for global optimisation
Zhaolu Guo; Haixia Huang; Huogen Yang; Shenwen Wang; Hui Wang
DOI: 10.1504/IJWMC.2015.073102
281-289Optimal configuration of hybrid PV/wind distributed generation using improved particle swarm optimisation
Guohan Lin; Jing Zhang
DOI: 10.1504/IJWMC.2015.073109
290-299Different force laws driving artificial physics optimisation algorithm for constrained optimisation problem
Liping Xie; Jianchao Zeng; Jian Yin
DOI: 10.1504/IJWMC.2015.073099
300-305The performance research of artificial bee colony algorithm on the large scale global optimisation problems
Yu Xue; Jiongming Jiang; Tinghuai Ma; Chi Li
DOI: 10.1504/IJWMC.2015.073101