International Journal of Wireless and Mobile Computing (IJWMC)

International Journal of Wireless and Mobile Computing

2015 Vol.8 No.2


Pages Title and author(s)
103-113Analysis and control of quality of information (QoI) for wireless sensor networks
Shensheng Tang; Brenten Davis
DOI: 10.1504/IJWMC.2015.068629
114-121Compressed sensing-based method for electrocardiogram monitoring on wireless body sensor using binary matrix
Ren Ren; Xianxiang Chen; Xinyu Hu; Yu Wang; Shanhong Xia
DOI: 10.1504/IJWMC.2015.068623
122-129Implementation of vehicle logistics information transmission based on HTTP communication protocol
Anyu Cheng; Heng Shen; Xiaoyu Lin
DOI: 10.1504/IJWMC.2015.068627
130-140Reviewing the process of data fusion in wireless sensor network: a brief survey
S.G. Shivaprasad Yadav; A. Chitra; C. Lakshmi Deepika
DOI: 10.1504/IJWMC.2015.068617
141-146Tuner and demodulator design of antenna control system
Xiao Yu; Tong-Sheng Ju; Quan-Xin Zhang; Yuan-Zhang Li; Yu-An Tan
DOI: 10.1504/IJWMC.2015.068622
147-152Site selection of public parking lot in the new district
Ruichun He; Changxi Ma; Yinzhen Li
DOI: 10.1504/IJWMC.2015.068625
153-165A survey on spectrum management in cognitive radio networks
Zina Chkirbene; Noureddine Hamdi
DOI: 10.1504/IJWMC.2015.068618
166-174Top-k elites based oppositional differential evolution
Jianming Zhang; Weifeng Pan; Jingjing Wu; Jing Wang
DOI: 10.1504/IJWMC.2015.068634
175-182Numerical simulations of bistatic sea echo spectrum in high frequency band
Huan He; Guangxue Wang; Yanfeng Han; Fangzhi Gen
DOI: 10.1504/IJWMC.2015.068628
183-193Adaptive gesture tracking and recognition using acceleration sensors for a mobile device
Minsu Jang; Jaehong Kim; Yong-Ho Seo; Hyun-Seung Yang
DOI: 10.1504/IJWMC.2015.068624
194-199A novel group-centric secure information sharing model with trust level considered
Pei-Wu Li; Wen-Feng Wang
DOI: 10.1504/IJWMC.2015.068635
200-205Bacterial foraging-based SIFT for full moon image direction estimation
Liyong Ma; Yong Zhang
DOI: 10.1504/IJWMC.2015.068633
206-212An empirical investigation of RSSI-based distance estimation for wireless indoor positioning system
Nazrul M. Ahmad; Anang Hudaya Muhamad Amin; Mohd Faizal Abdollah; Robiah Yusof
DOI: 10.1504/IJWMC.2015.068626