International Journal of Wireless and Mobile Computing (IJWMC)

International Journal of Wireless and Mobile Computing

2014 Vol.7 No.1


Pages Title and author(s)
1-9Maximising resource utilisation and load balancing in MANET multicasting with ODMRP over cluster-based topologies
Leonard Chalemba
DOI: 10.1504/IJWMC.2014.058869
10-20Research of a self-tuning algorithm for industrial micro-grid power conversion
Jinbang Xu; Zhizhuo Wu; Anwen Shen; Junfeng Chen
DOI: 10.1504/IJWMC.2014.058874
21-26The design and implementation of SIP-B2BUA and its applications
Yong Liu; Chong Zhang; Guoliang Lan; Xingwei Wang
DOI: 10.1504/IJWMC.2014.058875
27-34A method of ontologies merging based on rules
Jie Liu; Zhuorong Gu; Liming Luo
DOI: 10.1504/IJWMC.2014.058877
35-47Performance analysis of WiMAX-based wireless mesh networks using an M/D/1 queuing model
Vahid Sattari Naeini
DOI: 10.1504/IJWMC.2014.058878
48-53Naxi sentence similarity calculation based on improved chunking edit-distance
Huihui Zhang; Zhengtao Yu; Longhua Shen; Jianyi Guo; Xudong Hong
DOI: 10.1504/IJWMC.2014.058872
54-60Modelling and analysis of protection and control applications in smart substation
Xingyong Yu; Jiang Yu; Jun Chang
DOI: 10.1504/IJWMC.2014.058870
61-67Integration of P4P and IMS-based IPTV
Chunguang Tan; Guiran Chang; Chunxiao Liu; Xingwei Wang; Dawei Sun
DOI: 10.1504/IJWMC.2014.058876
68-77Effect of mobility parameters on the inaccuracy of the position information of position-based MANET routing
Raed Alsaqour; Maha Abdelhaq; Rashid Saeed; Mohammed Al-Hubaishi; Ola Alsaqour; Mueen Uddin; Tariq Alahdal
DOI: 10.1504/IJWMC.2014.058886
78-83Traffic signs identification by using sparse image decomposition and adaptive correlation techniques
Qinfu Qiu; Qi Zhang; Xiong Chen
DOI: 10.1504/IJWMC.2014.058879
84-93Opportunistic routing for multiple multicast flows in wireless mesh networks
Shi-Ming He; Da-Fang Zhang; Kun Xie; Ji Zhang; Hong Qiao
DOI: 10.1504/IJWMC.2014.058871
94-101Heating exchange process PIDNN control system research based on T-S fuzzy model
Xue-Ling Song; Zhe-Ying Song; Chao-Ying Liu
DOI: 10.1504/IJWMC.2014.058873