International Journal of Wireless and Mobile Computing (IJWMC)

International Journal of Wireless and Mobile Computing

2013 Vol.6 No.4


Pages Title and author(s)
313-320Analysis of TDOA based radar target positioning in LOS and NLOS environments
Shensheng Tang; Yi Xie; Liqiang Zhang; Chenghua Tang
DOI: 10.1504/IJWMC.2013.056547
321-330Fuzzy PID control of induction motor speed regulating system based on PLC
Chong Chen; Guowen Hu
DOI: 10.1504/IJWMC.2013.056549
331-337Analysing and evaluating malicious trust in cloud computing environments from a statistical perspective
Dawei Sun; Guiran Chang; Chunguang Tan; Xingwei Wang; Rui Guo
DOI: 10.1504/IJWMC.2013.056551
338-354A qualitative investigation of use and adoption of mobile money in Kenya: a domestication approach
Peter Tobbin
DOI: 10.1504/IJWMC.2013.056546
355-361A new hierarchical and scalable group key exchange protocol with XOR operation
Hongyuan Wang; Liehuang Zhu; Zhenghe Yang; Lejian Liao
DOI: 10.1504/IJWMC.2013.056550
362-367Fast DOA estimation method of two-dimensional wideband coherent signals
Jiaqi Zhen; Qun Ding
DOI: 10.1504/IJWMC.2013.056552
368-374Evaluation of channel availability for traffic pattern prediction using cognitive radio
R. Kaniezhil; C. Chandrasekar
DOI: 10.1504/IJWMC.2013.056545
375-383A sighting-aware obstacle mobility model for ad hoc network
Xiaohong Li; Shasha Zhou; Dong Wang
DOI: 10.1504/IJWMC.2013.056554
384-391Automatic semantic annotation by using fuzzy theory for natural images
Jian-Fang Cao; Jun-Jie Chen; Li-Chao Chen; Qing-Shan Zhao
DOI: 10.1504/IJWMC.2013.056555
392-406Energy-efficient routing for wireless sensor network using genetic algorithm and particle swarm optimisation techniques
Keyur Rana; Mukesh Zaveri
DOI: 10.1504/IJWMC.2013.056548
407-411Study on the hazardous materials' vehicle scheduling route based on uncertain operator
Ruichun He; Changxi Ma; Yinzhen Li
DOI: 10.1504/IJWMC.2013.056553
412-418Design of satellite TV antenna control system for car carrying
Xiao Yu; Yuan-Zhang Li; Qing-Gang Liang; Xiu-Mei Ding; Hong-Liang Chen; Yi-Hao Liu; Kai Fan; Yu-An Tan
DOI: 10.1504/IJWMC.2013.056556