International Journal of Web and Grid Services (IJWGS)

International Journal of Web and Grid Services

2018 Vol.14 No.1

Special Issue on: Security for Cloud Computing

Guest Editors: Tomoya Enokido and Xiaofeng Chen

Preface

Pages Title and author(s)
3-20Lattice-based searchable public-key encryption scheme for secure cloud storage
Run Xie; Chunxiang Xu; Chanlian He; Xiaojun Zhang
DOI: 10.1504/IJWGS.2018.088357
21-43Key-aggregate searchable encryption under multi-owner setting for group data sharing in the cloud
Tong Li; Zheli Liu; Chunfu Jia; Zhangjie Fu; Jin Li
DOI: 10.1504/IJWGS.2018.088358
44-69PRE+: dual of proxy re-encryption for secure cloud data sharing service
Xu An Wang; Fatos Xhafa; Jianfeng Ma; Leonard Barolli; Yunlong Ge
DOI: 10.1504/IJWGS.2018.088394
70-87Searchable symmetric encryption based on the inner product for cloud storage
Jun Yang; Shujuan Li; Xiaodan Yan; Baihui Zhang; Baojiang Cui
DOI: 10.1504/IJWGS.2018.088393
88-105Compromising location privacies for vehicles cloud computing
Chi Lin; Yi Wang; Shuang Wei; Danyang He; Jie Wang
DOI: 10.1504/IJWGS.2018.088395
106-121Data integrity checking with reliable data transfer for secure cloud storage
Yong Wang; Xiaoling Tao; Jianbing Ni; Yong Yu
DOI: 10.1504/IJWGS.2018.088396