International Journal of Web and Grid Services (IJWGS)

International Journal of Web and Grid Services

2016 Vol.12 No.3

Special Issue on Web Mining and Pervasive Computing in Cloud-Based Environments

Guest Editors: Dr. Chien-Fu Cheng and Dr. Ching-Ting Tu

Introduction

Pages Title and author(s)
217-239A GA-based approach for finding appropriate granularity levels of patterns from time series
Chun-Hao Chen; Vincent S. Tseng; Hsieh-Hui Yu; Tzung-Pei Hong; Neil Y. Yen
DOI: 10.1504/IJWGS.2016.079159
240-256A cloud-based type-2 diabetes mellitus lifestyle self-management system
Shih-Hao Chang; Yi-Cheng Chen; Yan Pei; Chih-Ning Li
DOI: 10.1504/IJWGS.2016.079160
257-272A cloud-based system for dynamically capturing appliance usage relations
Yi-Cheng Chen; Shih-Hao Chang; Wei-Hsun Liao; Jianquan Liu; Yutaka Watanobe
DOI: 10.1504/IJWGS.2016.079161
273-295A seamless repository for pervasive teamwork
Yilang Wu; Junbo Wang; Hui-Huang Hsu; Zixue Cheng
DOI: 10.1504/IJWGS.2016.079162
296-327Cloud computing adoption decision modelling for SMEs: a conjoint analysis
Salim Al-Isma'ili; Mengxiang Li; Jun Shen; Qiang He
DOI: 10.1504/IJWGS.2016.079157
328-347Building the search pattern of web users using conceptual semantic space model
Zheng Xu; Xiao Wei; Yunhuai Liu; Lin Mei; Chuanping Hu; Kim-Kwang Raymond Choo; Yiwei Zhu; Vijayan Sugumaran
DOI: 10.1504/IJWGS.2016.079158