International Journal of Vehicle Design (IJVD)

International Journal of Vehicle Design

2020 Vol.84 No.1/2/3/4

Special Issue on: Recent Advances in Motion Control for Unmanned Marine Vehicles

Guest Editors: Prof. Hamid Reza Karimi, Prof. Yueying Wang, Prof. Youmin Zhang and Prof. Ning Wang

Editorial

Pages Title and author(s)
5-27Research on motion control of an autonomic launch and recovery device for unmanned surface vehicle
Xiaomao Li; Xingang Jiang; Yang Yang; Yan Peng; Songyi Zhong; Huayan Pu; Shaorong Xie; Jun Luo
DOI: 10.1504/IJVD.2020.115839
28-58Three-dimensional trajectory tracking control of underactuated autonomous underwater vehicles
Zhenzhong Chu; Xuan Zhang; Daqi Zhu
DOI: 10.1504/IJVD.2020.115840
59-76Formation control for underactuated unmanned surface vehicles based on consistency theory and leader-follower mode
Limei Jiang; Rubo Zhang; Naifeng Wen; Guanqun Liu; Junwei Wu; Xingru Qu; Xiao Liang
DOI: 10.1504/IJVD.2020.115849
77-99Finite-time tracking control of underactuated surface vehicle with tracking error constraints
Huizi Chen; Dan Zhang; Meijiao Zhao; Shaorong Xie
DOI: 10.1504/IJVD.2020.115860
100-117Network-based global H pinning synchronisation for unmanned marine vehicles subject to disturbances
Yanzhou Li; Yuanqing Wu; Shenghuang He
DOI: 10.1504/IJVD.2020.115863
118-136Network-based sampled-data control for unmanned marine vehicles with dynamic positioning system
Minjie Zheng; Shenhua Yang; Lina Li
DOI: 10.1504/IJVD.2020.115843
137-161Trajectory tracking of underactuated unmanned surface vehicle with uncertain external disturbances and model parameters
Jianjian Liu; Meijiao Zhao; Yan Peng; Dan Zhang; Shaorong Xie
DOI: 10.1504/IJVD.2020.115847
162-179State observer-based adaptive fuzzy backstepping point stabilisation control of underactuated unmanned surface vehicles with input constraints
Weixiang Zhou; Pingfang Zhou; Zheng Chen; Dengping Duan
DOI: 10.1504/IJVD.2020.115848
180-202High-gain-observer based adaptive output-feedback formation control for underactuated unmanned surface vessels with input saturation and uncertainties
Meijiao Zhao; Huayan Pu; Yueying Wang; Jun Luo; Shaorong Xie; Yan Peng
DOI: 10.1504/IJVD.2020.115852
203-2183D trajectory tracking control of an underactuated AUV based on adaptive neural network dynamic surface
Xiao Liang; Zhao Zhang; Xingru Qu; Ye Li; Rubo Zhang
DOI: 10.1504/IJVD.2020.115864
219-237Investigating capacity degradation of LiFePO4 battery for electric vehicles under different overcharge conditions
Xiaogang Wu; Xu Han; Jiuyu Du
DOI: 10.1504/IJVD.2020.115850
238-257Motion reliability evaluation of six-axes robot based on non-probability interval theory
Haimiao Wu; Guohua Cui; Peng Chen; Hongjuan Hou
DOI: 10.1504/IJVD.2020.115855