International Journal of Oil, Gas and Coal Technology (IJOGCT)

International Journal of Oil, Gas and Coal Technology

2024 Vol.35 No.2


Pages Title and author(s)

Part I: Exploration and Production

117-135Metal naphthenate precipitation modelling framework
Sai R. Panuganti; Caleb J. Sisco; Ivy Chai C. Hsia; Noorazlenawati Borhan; Marya Cokar
DOI: 10.1504/IJOGCT.2024.136545

Part II: Coal Technology

136-158Sequential thermal dissolution and oxidative depolymerisation of Cheji coal
Wen-Han Wei; Xiang Bai; Xing Fan; Zhen-Yu Gao; Ran-Ran Hou; Guo-Ming Zhao; Qing Liu; Hai-Feng Zhou; Peng Liang
DOI: 10.1504/IJOGCT.2024.136543
159-181The maximum installation depth for a pre-drilled liner with floating inner tubing in horizontal well in tectonically deformed coal seams
Yansen Bi; Deli Gao; Baoan Xian
DOI: 10.1504/IJOGCT.2024.136542
182-204Influence of small organic molecules on methane adsorption on coal: a molecular simulation study
Ju Liu; Huaijun Ji; Xianqi Peng; Yingnan Mao; Zebin Wang
DOI: 10.1504/IJOGCT.2024.136544

Part III: Miscellaneous Article

205-240Effect of COVID-19 crisis on crude oil price and the world economy - a state-of-art review
Shubham Saraf; Achinta Bera
DOI: 10.1504/IJOGCT.2024.136546