International Journal of Nanomanufacturing (IJNM)

International Journal of Nanomanufacturing

2022 Vol.18 No.1


Pages Title and author(s)
1-8Fabrication and characterisation of La0.8Sr0.2CrO3-ITO thermocouples for high-temperature sensing
Bohan Chen; Manguo Huang; Meiju Zhang; Xiaobo Liang; Dan Liu; Lingyan Wang; Gang Niu; Zhongkai Zhang; Bian Tian; Peng Shi; Wei Ren
DOI: 10.1504/IJNM.2022.130254
9-18Distortion and correction on galvanometer scanning radar
Xianyu Meng; Ya'nan Gao; Bing Jia; Qi Wang
DOI: 10.1504/IJNM.2022.130241
19-37Simulation of transient nanoparticle pulse characteristic under high intensity compression
Yaowei Meng; Juming Cheng
DOI: 10.1504/IJNM.2022.130253