International Journal of Nanomanufacturing (IJNM)

International Journal of Nanomanufacturing

2019 Vol.15 No.1/2

Special Issue on: New Energy Materials and Nanotechnology: Modelling and Experiment – Part 2

Guest Editors: Prof. Guosheng Shao, Prof. Dr. Junhua Hu and Dr. Zhuo Wang

Editorial

Pages Title and author(s)
3-11Multiferroic behaviours of Mn-doped Bi4NdTi3FeO15 ceramics
Qingqing Ma; Yahui Shu; Lin Cao; Zhenzhong Ding; Feng Huang; Xiaoqin Chen; Fujun Yang; Xiangbin Zeng
DOI: 10.1504/IJNM.2019.097234
12-24Molecular dynamics simulation of shear deformation of multi-layer graphene sheets with Tersoff potential
Xiaoxi Zhao; Yizhe Zhang; Yongchi Li; Wei Liu
DOI: 10.1504/IJNM.2019.097235
25-34The luminescent properties of GdAlO3:Tb3+ phosphors based on molten salts addition
Jinkai Li; Wenzhi Wang; Zongming Liu
DOI: 10.1504/IJNM.2019.097236
35-45Hollow microellipsoid lithium silicate with mesoporosity and its formation mechanism
Jing Gao; Mingxing Tong; Wei Lei; Xuan Zhang; Guohua Li
DOI: 10.1504/IJNM.2019.097237
46-57Preparation of poly(3-hydroxybutyrateco-3-hydroxyvalerate) supported cobalt phthalocyanine thin membranes and its catalytic degradation of methylene blue
Minhong Xu; Haifeng Chen; Guoxiang Pan; Yuhua Guo; Tao Wu
DOI: 10.1504/IJNM.2019.097238
58-69Preparation and characterisation of cMWCNTs-mSA/mCS bipolar membrane for electrochemical synthesis
Suyu Shi; Lina Wang; Kang Zhao; Chuntai Liu; Guoqiang Zheng
DOI: 10.1504/IJNM.2019.097239
70-79Photocatalytic properties of magnesium aluminate spinel nanoparticles prepared by chemical precipitation method
Hui Li; Yuqin Liu; Ji Chen; Da Chen; Junkai Tang; Yanxi Deng
DOI: 10.1504/IJNM.2019.097240
80-91Experimental investigation on the surface tension and contact angle of Al2O3-oil and SiO2-oil nanofluids
Yue Li; Weilin Zhao; Yuying Gong
DOI: 10.1504/IJNM.2019.097241
92-104Growth of NiCo2O4 nanotubes @MnO2 sheet core-shell arrays on 3D hierarchical porous carbon aerogels as superior electrodes for supercapacitors
H-L. Fan; J. Zhang; W. Ju; B-X. Liu; X-F. Zhao; X-C. Liu; X-B. Yi
DOI: 10.1504/IJNM.2019.097242
105-117Scalable synthesis of Sn nanoparticles encapsulated in hierarchical porous carbon networks for high-rate reversible lithium storage
Qingbin Zhu; Jinghao Liu; Yang Zhong; Guicun Li
DOI: 10.1504/IJNM.2019.097244
118-126Silicon-based anode materials with three-dimensional conductive network for high-performance lithium ion batteries
Liekai Liu; Pingjian Niu; Biaohui Huang; Ling Chai; Jingming Zheng; Xinglei Deng; Li Song; Weiqing Chen; Zhihao Yue; Lang Zhou; Hao Tang
DOI: 10.1504/IJNM.2019.097245
127-139Khaki-coloured niobium oxide nanochains with enhanced lithium storage performances
Yanxin Bian; Zhonghua Zhang; Jinfang Su; Changming Mao; Guicun Li
DOI: 10.1504/IJNM.2019.097246
140-147Influence of shear-induced crystallisation on the rheological behaviour of polyethylene
Wang Jinyan; Chen Xingyu; Sun Min
DOI: 10.1504/IJNM.2019.097247
148-157Low temperature dependence of mechanical process of ultrathin aluminium films: molecular dynamics simulations
Qiao-Neng Guo; Jie-Fang Wang; Shi-E. Yang; Mingxing Wang; Xue-Jie Han; Qiang Liu; Dong-Hui Zhu; Liang-Kui Hu
DOI: 10.1504/IJNM.2019.097249
158-169Surface modification of TiO2 nanorod arrays with Ag3PO4 @ PANI nanoparticles for enhancing photoelectrochemical performance
Rong He; Xiuquan Gu; Yulong Zhao; Yinghuai Qiang
DOI: 10.1504/IJNM.2019.097248
170-180Creating binder-free supercapacitor electrodes from biomass resources: a nitrogen-doped pomelo peel derived carbon foam
Hui Chen; Long Chen; Peirong Qi; Gang Wang; Lei Shi; Xiantao Feng; Feng Yu
DOI: 10.1504/IJNM.2019.097252
181-195Sulphur-doped banana peel-derived activated carbon as electrode materials for supercapacitors
Hui Chen; Zhuangzhi Zhao; Peirong Qi; Gang Wang; Lei Shi; Feng Yu
DOI: 10.1504/IJNM.2019.097253
196-205Enhanced photocatalytic activity of AgVO3/TiO2 nanorod array composite film under visible light irradiation
Tiantian Zhou; Shining Ni; Yundong Wu; Huaikai Li; Yongqiang Cao; Shengwen Fu; Xuesen Qin
DOI: 10.1504/IJNM.2019.097255
206-215The study on flexible AgVO3 nano paper and its visible light photocatalytic activity
Shining Ni; Yingzi Wang; Tiantian Zhou; Huaikai Li; Yundong Wu; Yongqiang Cao; Xuesen Qin; Shengwen Fu
DOI: 10.1504/IJNM.2019.097256
216-226The effect of nano-zirconia on the morphology and mechanical properties of PVDF/PAN membrane as separators in super capacitors
Wang Lina; Lou Huiqing; Liu Wentao; Zong Dingding
DOI: 10.1504/IJNM.2019.097258
227-238One-dimensional Z-scheme TiO2/WO3 composite nanofibres for enhanced photocatalytic activity of hydrogen production
Dongyang Wan; Peng Zhang; Jiangtao Zhao; Junhua Hu; Guosheng Shao
DOI: 10.1504/IJNM.2019.097259