International Journal of Nanomanufacturing (IJNM)

International Journal of Nanomanufacturing

2018 Vol.14 No.4


Pages Title and author(s)
301-314Simulation of microstructure evolution coupled with fabrication parameters for two-phase ceramic tool materials
Bin Fang; Chonghai Xu; Guangchun Xiao
DOI: 10.1504/IJNM.2018.095302
315-331Research on ice fixed-abrasive polishing mechanism and technology for high-definition display panel glass
Y.L. Sun; S.Y. Tang; W.Z. Lu; J. Li; D.W. Zuo
DOI: 10.1504/IJNM.2018.095317
332-341Machining position-attitude optimisation in ion beam figuring of high-precision off-axis aspheric surfaces
Mingjin Xu; Yifan Dai; Xuhui Xie; Lin Zhou
DOI: 10.1504/IJNM.2018.095318
342-360Surface microstructure parameter optimisation for enhancing light extraction efficiency of LED
Dong Yuan; Xianyu Lin; Yanguo Liu; Guofu Zhou; Nan Li
DOI: 10.1504/IJNM.2018.095320
361-376Development of CNC software for single point diamond precision lathe based on UMAC
Xuehua Sun; Jianqun Liu; Weiqiang Gao; Guoqiang Huang; Huijing Huang
DOI: 10.1504/IJNM.2018.095322
377-386Effects of cutting parameters on temperature and temperature prediction in micro-milling of Inconel 718
Xiaohong Lu; Hua Wang; Zhenyuan Jia; Yixuan Feng; Steven Y. Liang
DOI: 10.1504/IJNM.2018.095328
387-396Effect of single grit impacts on initiation and propagation of cracks in ultrasonic assisted grinding of ceramics by using SPH method
Zhiqiang Liang; Meng Tian; Qiuyan Wang; Xibin Wang; Tianfeng Zhou; Li Jiao; Yongbo Wu
DOI: 10.1504/IJNM.2018.095326
397-403Design and simulation of ultrasonic horns in ultrasonic vibration machining
Meipeng Zhong; Julong Yuan; Weifeng Yao; Zhixiang Chen; Zhongdian Chen
DOI: 10.1504/IJNM.2018.095331