International Journal of Nanomanufacturing (IJNM)

International Journal of Nanomanufacturing

2017 Vol.13 No.2


Pages Title and author(s)
97-108Experiment on self-sharpening fine super-hard abrasive tool
Kaiping Feng; Zhaozhong Zhou; Hongwei Fan; Julong Yuan
DOI: 10.1504/IJNM.2017.083848
109-128PEDOT:PSS coated gold nanopillar microelectrodes with ultralow impedance for neural interfaces
Christoph Nick; Helmut F. Schlaak; Christiane Thielemann
DOI: 10.1504/IJNM.2017.083849
129-138Study on the effect of grain boundary on the mechanical properties of polysilicon by molecular dynamics simulation
Xiaoguang Guo; Changheng Zhai; Renke Kang; Dongming Guo
DOI: 10.1504/IJNM.2017.083850
139-151Fabrication of Janus graphene hybrids with controlled structure and high stability
Yaling Li; Jiao Wu; Kun Qian; Jingjing Wan; Ying Wang; Baohong Liu; Xiaojing Zhang
DOI: 10.1504/IJNM.2017.083851
152-160Ultrasonic assisted electrolytic grinding of titanium alloy Ti-6Al-4V
Yongbo Wu; Sisi Li; Mitsuyoshi Nomura; Satoshi Kobayahi; Toru Tachibana
DOI: 10.1504/IJNM.2017.083852
161-169Flame synthesis of highly graphitic carbon nano-sphere using cobalt-based catalyst
Ian Y.Y. Bu; Li Yu Kao
DOI: 10.1504/IJNM.2017.083853
170-184Precision cutting of single crystal silicon using CBN tool with large top corner radius
Yuya Kobaru; Eiji Kondo; Ryuichi Iwamoto
DOI: 10.1504/IJNM.2017.083854
185-196In-plane calibration for AFM
Changsheng Li; Shuming Yang; Chenying Wang; Lin Sun; Zhuangde Jiang
DOI: 10.1504/IJNM.2017.083855