International Journal of Nanomanufacturing (IJNM)

International Journal of Nanomanufacturing

2016 Vol.12 No.3/4

Special Issue on Nanomanufacturing in Energy

Guest Editor: Professor Yue Zhang

Editorial

Pages Title and author(s)
216-224Effects of solvents on the band energetics of nanostructured BaTiO3 electrodes for dye sensitised solar cells
Hongjun Wang; Qi Zhang; Wenbo Zhang; Shuming Yang
DOI: 10.1504/IJNM.2016.079221
225-236Porous N-doped carbon microfibres derived from cattail as high-performance electrodes for supercapacitors
Jingyuan Tao; Biao Gao; Xuming Zhang; Jijiang Fu; Changjian Peng; Kaifu Huo
DOI: 10.1504/IJNM.2016.079220
237-251Preparation of TiO2 nanorod arrays decorated with CdS nanoparticles exhibiting enhanced photoelectrochemical and photocatalytic properties in visible light
Zheng Xie; Shuang Shuang; Lingwei Ma; Xiangxuan Liu; Zhengjun Zhang
DOI: 10.1504/IJNM.2016.079223
252-263Synthesis of nitrogen-doped reduced graphene oxide as metal-free electrocatalyst for oxygen reduction reactions
Xiaoyang Cui; Shubin Yang; Pulickel M. Ajayan; Zhengjun Zhang
DOI: 10.1504/IJNM.2016.079219
264-277In-situ environmental scanning electron microscopy for probing the properties of advanced energy materials
Xing Li; Xianlong Wei; Qing Chen
DOI: 10.1504/IJNM.2016.079214
278-285The structure transformation and electrochemical mechanism of cathode material Li0.86V0.8O2
Fang Hu; Fenghui Gong; Fang Wang; Yinling Jin; Xiang Wu
DOI: 10.1504/IJNM.2016.079216
286-297Optical absorption modulation in ZnO hemisphere nanorod arrays fabricated by nanoimprint lithography
Shujie Wang; Yayan Zhang; Ke Zhu; Dandan Feng; Zuliang Du
DOI: 10.1504/IJNM.2016.079217
298-307Atom-diffusion enhanced electrocatalytic activity toward glucose oxidation on atacamite nanorods
Long Wang; Shu Jia; Ning Wang; Xia Cao
DOI: 10.1504/IJNM.2016.079235
308-319Efficiency enhance the photoluminescence of ZnO nanowires array by the surface plasmonic effect of Au nanoparticles
Kun Zhao; Rongrong Bao; Caofeng Pan; Lin Dong
DOI: 10.1504/IJNM.2016.079234
320-335Review of inorganic semiconductor based ultraviolet photodetectors with high internal gain and fast recovery speed
Fanrong Lin; Leixin Meng
DOI: 10.1504/IJNM.2016.079222
336-352Recent progress of ZnO hierarchical nanostructure for photovoltaic application
Hanlu Zhang; Lin Dong; Caofeng Pan
DOI: 10.1504/IJNM.2016.079233
353-362Study on the origin of the open-circuit photovoltage enhancement in TiO2 nanotube-based dye sensitised solar cells
Shan Pang; Zhenwei Zhao; Zuliang Du
DOI: 10.1504/IJNM.2016.079230
363-371Cu2-xS nanocrystals prepared by solvothermal method for highly efficient quantum dot sensitised solar cells
S.X. Wang; X.G. Liu; J.J. Tian
DOI: 10.1504/IJNM.2016.079215
372-379Thermal stability of dye-sensitised solar cell at 80 degree centigrade under light soaking
Zhe Sun; Shuzhen Yang; Wei Hu; Anlian Pan
DOI: 10.1504/IJNM.2016.079224
380-395A study of hysteresis in perovskite solar cell
Qiaojing Yan; Xianfeng Rui; Heng Li; Dapeng Yu; Qing Zhao
DOI: 10.1504/IJNM.2016.079231
396-403A transparent flexible thin-film triboelectric nanogenerator for scalable electricity generation
Guang Zhu; Xiao Yan Wei; Zhong Lin Wang
DOI: 10.1504/IJNM.2016.079226
404-414Supercapacitor based on few-layer MoO3 nanosheets prepared by solvothermal method
Shalong Wang; Kang Dou; Yuhang Dong; Yousheng Zou; Haibo Zeng
DOI: 10.1504/IJNM.2016.079225