International Journal of Nanomanufacturing (IJNM)

International Journal of Nanomanufacturing

2016 Vol.12 No.1


Pages Title and author(s)
1-14Carbon dioxide adsorption on nano/micro-scale porous adsorbents
Yu-Chun Chiang; Wei-Lien Hsu
DOI: 10.1504/IJNM.2016.076150
15-27Experimental investigation on rotary ultrasonic grinding machining surface morphology of Al2O3 ceramics based on fractal dimension
Shiliang Wei; Hong Zhao; Juntao Jing
DOI: 10.1504/IJNM.2016.076151
28-40Tool path optimisation for turning of non-rotational symmetrical surfaces based on scattered data interpolation
Jingbo Zhou; Yuehua Li
DOI: 10.1504/IJNM.2016.076154
41-54Open-loop creep suppression of a piezoelectric actuator by applying directional change in voltage
Xueliang Zhao; Chengjin Zhang; Hongbo Liu
DOI: 10.1504/IJNM.2016.076156
55-63Microstructure and formation process of gradient structure of self-diffusion composite tool materials
Wenbin Ji; Bin Zou; Chuanzhen Huang; Jun Wang
DOI: 10.1504/IJNM.2016.076157
64-70A comparison of hydrodynamic effect of four textures on thrust bearing
Jiajia Yang; Yonggang Xiong; Yunyu Liu; Weishuai Wang; Xin Yang
DOI: 10.1504/IJNM.2016.076144
71-81Vision measurement method to promote calibration precision of capacitance gradient in micro-force measurement system
Peiyuan Sun; Xue Cai; Le Song; Yelong Zheng; Meirong Zhao
DOI: 10.1504/IJNM.2016.076158
82-92Research on surface residual stress of micro-milling nickel-based superalloy Inconel 718
Xiaohong Lu; Yanjun Lu; Furui Wang; Chunyu Zhao; Lusi Gao; Likun Si
DOI: 10.1504/IJNM.2016.076159
93-108Surface roughness prediction model of micro-milling Inconel 718 with consideration of tool wear
Xiaohong Lu; Zhenyuan Jia; Hua Wang; Likun Si; Xinxin Wang
DOI: 10.1504/IJNM.2016.076161