International Journal of Nanomanufacturing (IJNM)

International Journal of Nanomanufacturing

2014 Vol.10 No.3


Pages Title and author(s)
215-228Study on ringing artefacts of carbon nanotube probes of atomic force microscopy
Xiaodong Xing; Zongwei Xu; Haifeng Gao; Fengzhou Fang; Bing Liu
DOI: 10.1504/IJNM.2014.060792
229-233Cost effective synthesis of copper oxide nanowires on printed circuit boards
Chirojyoti Rava
DOI: 10.1504/IJNM.2014.060793
234-243A guided focused ion beam nanofabrication technique using a metal precursor
Wasim Haskiya
DOI: 10.1504/IJNM.2014.060794
244-253100 µm-size stationary spot machining in elastic emission machining
Yoshinori Takei; Hidekazu Mimura
DOI: 10.1504/IJNM.2014.060795
254-264Numerical and experimental study of thickness effect on deflection of glass plate in elastic deformation machining method
Ducnam Nguyen; Julong Yuan; Binghai Lv; Zhe Wu; Ping Zhao; Qianfa Deng
DOI: 10.1504/IJNM.2014.060796
265-280Fabrication and characterisation of piezoelectric microcantilever array with carbon nanotube tips assembled by nano-handling
Tianlei Zhang; Gang Zhao; Jiaru Chu; Wenhao Huang; Malte Bartenwerfer; Volkmar Eichhorn; Sergej Fatikow
DOI: 10.1504/IJNM.2014.060797
281-294Microfabrication of PMMA sensor chips for an incubation-type planar patch clamp
Noriko Takada; Masaki Aoyama; Mitsukazu Suzui; Yosuke Hachisu; Hitoshi Ohmori; Zhi-Hong Wang; Hidetaka Uno; Obuliraj Senthil Kumar; Yasutaka Nagaoka; Miho Goto-Satoh; Tsuneo Urisu
DOI: 10.1504/IJNM.2014.060798
295-308Analysis of the kinematic model for cylindrical parts in double-sided lapping process
Wei Yu; Binghai Lv; Julong Yuan; Yugang Ren
DOI: 10.1504/IJNM.2014.060799
309-318Mirror surface grinding of sapphire by coarse grain size diamond wheels
Hiroshi Kasuga; Hitoshi Ohmori; Masayoshi Mizutani; Akihiko Nemoto
DOI: 10.1504/IJNM.2014.060801