International Journal of Nanomanufacturing (IJNM)

International Journal of Nanomanufacturing

You can read the full text of the articles marked as free below using the links provided.

2013 Vol.9 No.5/6


Pages Title and author(s)
407-430Monte Carlo study of the high temperature hydrogen cleaning process of 6H-silicon carbide for subsequent growth of nano scale metal oxide films
Ghulam Moeen Uddin; Katherine S. Ziemer; Bing Sun; Abe Zeid; Sagar Kamarthi
DOI: 10.1504/IJNM.2013.057588
431-445Rapid magneto-rheological finishing of Ti-6Al-4V for aerospace components
Takashi Sato; Chun Wai Kum; V.C. Venkatesh
DOI: 10.1504/IJNM.2013.057590
446-4563D topography evolution of micro cracks of subsurface damages during etching process
Hairong Wang; Cheng Guan; Bike Zhang; Huan Zhang; Guoying Yuan
DOI: 10.1504/IJNM.2013.057591
457-467Research on the prediction model of micro-milling surface roughness
Xinxin Wang; Xiaohong Lu; Zhenyuan Jia; Xv Jia; Guangjun Li; Wenyi Wu
DOI: 10.1504/IJNM.2013.057595
468-476Fabrication of submicron-sized metal patterns on a flexible polymer substrate by femtosecond laser sintering of metal nanoparticles
Yong Son; Junyeob Yeo; Cheol Woo Ha; Sukjoon Hong; Seung Hwan Ko; Dong-Yol Yang
DOI: 10.1504/IJNM.2013.057586
477-485An experimental investigation on effective friction coefficient in elliptical ultrasonic assisted grinding of monocrystal sapphire
Zhiqiang Liang; Xibin Wang; Yongbo Wu; Lijing Xie; Li Jiao; Wenxiang Zhao
DOI: 10.1504/IJNM.2013.057589
486-495Cell compatibility of Co-Cr-Mo alloy treated with electrolytic in-process dressing grinding/thermal oxidation hybrid process
Ihori Hiraga; Mihoshi Hamada; Jun Komotori; Masayoshi Mizutani
DOI: 10.1504/IJNM.2013.057592
496-509Role of electric field distribution in local anodic oxidation
Kexiang Hu; Qingkang Wang; Peihua Wangyang
DOI: 10.1504/IJNM.2013.057593
510-519Electrolytic in-process dressing grinding of sapphire with nanodiamond composite wheel
Teruko Kato; Hiroshi Kasuga; Hitoshi Ohmori; Nobuhide Itoh
DOI: 10.1504/IJNM.2013.057594
520-531Nanoscale structures for implementation of anti-reflection and self-cleaning functions
Zuobin Wang; Jin Zhang; Lingxia Hang; Shilei Jiang; Guoqiang Liu; Ze Ji; Chunlei Tan; Huan Sun
DOI: 10.1504/IJNM.2013.057596
532-539Directional out-coupling efficiency enhancement of organic light-emitting devices by a microlens array
Su Shen; Fang Zhou; Guojun Wei; Donglin Pu; Yun Zhou
DOI: 10.1504/IJNM.2013.057597
540-554Nanomanufacturing: path to implementing nanotechnology
Khershed P. Cooper; Ralph F. Wachter
DOI: 10.1504/IJNM.2013.057598
555-569Experimental study on aspheric surface machining using elastic deformation moulding method
Zhe Wu; Binghai Lv; Julong Yuan; Ducnam Nguyen; Ping Zhao; Qianfa Deng
DOI: 10.1504/IJNM.2013.057599
570-582Experimental study on micro-milling of Ti6Al4V with minimum quantity lubrication
Xiaohu Zheng; Zhiqiang Liu; Ming Chen; Xibin Wang
DOI: 10.1504/IJNM.2013.057600

Open Access Article

583-598Cooling and lubricating effects on tool wear and surface quality in ultra-precision machining
Z.J. Li; Hu Gong; K.T. Huang; X.D. Zhang
DOI: 10.1504/IJNM.2013.057601