International Journal of Nanomanufacturing (IJNM)

International Journal of Nanomanufacturing

2013 Vol.9 No.3/4

Special Issue on New Energy Materials and Nanotechnology – Part I

Guest Editors: Professor Guosheng Shao, Dr. Junhua Hu and Dr. Xiaohong Xia

Editorial

Pages Title and author(s)
213-220Nano-silver arrays assisted chemical etching and catalysed texturing of silicon wafers for solar cells
Zongcun Liang; Haifeng Zhang; Senrong Chen
DOI: 10.1504/IJNM.2013.056045
221-228The application of double-layer silicon nitride films on the solar cell anti-reflection coatings
X.J. Ma; T. Lin; Q.B. Chen; M.S. Zhang
DOI: 10.1504/IJNM.2013.056046
229-237Brownian dynamics of polymer rheological properties with hydrodynamic interaction and excluded-volume effects
Zhiyu Min; Jiuhua Yu; Li Kang; Junhua Hu
DOI: 10.1504/IJNM.2013.056047
238-244The microstructure of multi-layer nc-Ca films on different substrates
Wen-Jin Zhang; De-Wen Meng; Yu-Feng Peng
DOI: 10.1504/IJNM.2013.056048
245-252Making nano-crystal alloy Fe36Co36B20Si4Nb4 by copper mould sucking - casting method
Li Meng; Caili Zhang; Cao Guoqin; Dong-mei Zhang; Qing Zhu
DOI: 10.1504/IJNM.2013.056049
253-260Preparation and thermal treatment of titania aerogels
Yong Kong; Xiaodong Shen; Sheng Cui
DOI: 10.1504/IJNM.2013.056050
261-269A facile and reliable solvothermal route for SnO microstructures with different morphologies
Guang Sun; Fengxiao Qi; Yanwei Li; Naiteng Wu; Jianliang Cao; Hari Bala; Zhanying Zhang
DOI: 10.1504/IJNM.2013.056051
270-278Synthesis of hopcalite nanomaterials and study of their properties
Guoyan Zhao; Huan Pang; Yahui Ma; Guochang Li; Yaning Ai; Jing Chen; Jiangshan Zhang
DOI: 10.1504/IJNM.2013.056052
279-285Synthesis and optical properties of NdF3 nanocrystals from one source precursor
Dongdong Li; Jiangbo She; Bo Peng
DOI: 10.1504/IJNM.2013.056053
286-294Effects of manganese and rare earth elements on the microstructural evolution and deformation behaviour of the anode materials of AZ61 magnesium alloy
Ruixiao Qu; Wenbo Cao; Zhidan Liu; Qingkui Li; Shaokang Guan
DOI: 10.1504/IJNM.2013.056054
295-302Effect of ethylene glycol variation on silica antireflective coatings
Ruimin Jin; Xinfeng Guo; Zhiduan Cai; Limin Cang; Tao Yan
DOI: 10.1504/IJNM.2013.056055
303-310Hydrothermal synthesis of nanostructured NiS and its optimisation as cathode material for rechargeable lithium battery
Lixia Wang; Juncai Sun; Jing Sun
DOI: 10.1504/IJNM.2013.056056
311-319Electrochemical properties of LiNi1/3Col/3Mnl/3O2/Cu(Ac)2 composite cathode materials for Li-ion batteries
Jiping Zhu; Quanbao Xu; Guang Yang; Junjie Zhao
DOI: 10.1504/IJNM.2013.056057
320-329Fluorescence of nanocomposite materials with hydroxyl-functionalised ionic liquid confined into mesoporous silica gel
Juan Zhang; Juan Yuan; Jing Yang; Qiujuan Ma
DOI: 10.1504/IJNM.2013.056058
330-337Thermal conductivity and flow properties analysis of nanofluids based on the Lennard-Jones potential model
Jianfeng Wan; Wenyan Bi
DOI: 10.1504/IJNM.2013.056059
338-346Exergy analysis of a latent storage system combined solar selective coating with nickel nano-particles
Hao Liang; Qichang Yang
DOI: 10.1504/IJNM.2013.056060
347-358Simulation study on temperature-sensitive mechanism of PNIPAM hydrogels
Xujing Gao; Wentao Liu; Xiangyuan Duan; Zhihui Li; Suqin He; Yuncai Li; Mingsheng Tang; Chengshen Zhu
DOI: 10.1504/IJNM.2013.056061
359-367Influence of nanoscale pores in coal on methane adsorption
Xiangjun Chen; Jun Liu; Lin Wang
DOI: 10.1504/IJNM.2013.056062
368-374High power laser diode with non-absorbing windows fabricated by quantum well intermixing
T. Lin; H.Q. Zhang; C. Li; X.J. Ma; N. Lin; K. Zheng; X.Y. Ma
DOI: 10.1504/IJNM.2013.056063
375-386Nanostructure and supramolecular assembly of binary mixed organogels via trigonal acids and bipyridine derivatives
Tifeng Jiao; Jian Liu; Qingrui Zhang; Wenfeng Guo; Sufeng Wang; Jingxin Zhou; Faming Gao
DOI: 10.1504/IJNM.2013.056064
387-394Influences of nanometre Y2O3 and Yb2O3 additives on structure and properties of α/β-Sialon ceramics prepared by spark plasma sintering
Yucheng Zhao; Wenna Zhang; Qinggang Chen; Mingzhi Wang; Wencan Song; Lei Wang
DOI: 10.1504/IJNM.2013.056065
395-406Photocatalytic performance of carbonaceous TiO2 nanotube arrays for degradation methyl orange dye under UV light
Xuelai Wang; Kan Yu; Hao Xie; Baoshun Liu; Xiujian Zhao
DOI: 10.1504/IJNM.2013.056066