International Journal of Nanomanufacturing (IJNM)

International Journal of Nanomanufacturing

2012 Vol.8 No.3


Pages Title and author(s)
173-183Capacitive measuring method of the air-film thickness of aerostatic bearing
Yu Jing; Li Dongsheng
DOI: 10.1504/IJNM.2012.047013
184-201Experimental investigation on micromilling of austenitic stainless steel
Dirk Biermann; Markus Steiner
DOI: 10.1504/IJNM.2012.047020
202-211Materials removal principle in nano-precision wafer polishing based on probability theory and micro-contact mechanism
Shiwen Du; Yongtang Li
DOI: 10.1504/IJNM.2012.047021
212-220Nano fabrication by laser interference
Changsi Peng; Chunlei Tan; Wei Zhang; Xiaoyong Gu; Weiping Liu
DOI: 10.1504/IJNM.2012.047022
221-230Periodic microstructures fabricated by multiplex interfering femtosecond laser beams on graphene sheet
Yan Li; Yudong Li; Weike Shi; Shuqi Chen; Guangzi Zhang; Zhibo Liu; Qian Sun; Jianguo Tian; Yanfei Xu; Yongsheng Chen
DOI: 10.1504/IJNM.2012.047029
231-246Fabrication of arbitrary precision micro profiles by nano-grinding
Gareth E. Milton; Jay Katupitiya
DOI: 10.1504/IJNM.2012.047030
247-252Development of atmospheric transparency measurement system
Takayuki Tomida; Ken Honda; Michiyuki Chikawa; Masaki Fukushima; Shigeharu Udo
DOI: 10.1504/IJNM.2012.047031
253-261The growth and structure properties of polycrystalline ZnO nanobelts
Xuan Fang; Xiaohua Wang
DOI: 10.1504/IJNM.2012.047032