International Journal of Materials and Structural Integrity (IJMSI)

International Journal of Materials and Structural Integrity

2016 Vol.10 No.4


Pages Title and author(s)
123-132Experimental study of concrete using recycled coarse aggregate
Hyginus E. Opara; Uchechi G. Eziefula; Chima C. Ugwuegbu
DOI: 10.1504/IJMSI.2016.082119
133-156Influence of particle arrangement on the stiffness and thermal expansion coefficient of aluminium-epoxy composites
Emilio P. Sideridis; Evangelos K. Ioakeimidis; Victor N. Kytopoulos
DOI: 10.1504/IJMSI.2016.082126
157-169Low-temperature fabrication of superhydrophobic surfaces with switchable adhesion property based on ZnO nanorod arrays
Jiyuan Zhu; Xiaofang Hu; Yongli Li; Jingwen Xiong
DOI: 10.1504/IJMSI.2016.082125
170-180Elimination of boundary effect in silicon electrochemical etching via mechanical stress
Daohan Ge; Le Lu; Xiukang Huang; Jinhua Zhang; Dongliang Qian; Liqiang Zhang; Zhibao Li
DOI: 10.1504/IJMSI.2016.082123
181-194A CAD/CAE integration method based on Excel
Xiujuan Liu; Fuyun Liu; Lu Han; Renshun Liu; Kuan Li
DOI: 10.1504/IJMSI.2016.082122
195-212Research on comprehensive information model of complex flexible harness under virtual environment
Yuling Shang; Dan Liu; Yuan-Shin Lee; Chunquan Li; Ming Zhang; Hongyang Wang
DOI: 10.1504/IJMSI.2016.082121