International Journal of Materials and Structural Integrity (IJMSI)

International Journal of Materials and Structural Integrity

2015 Vol.9 No.4


Pages Title and author(s)
195-215Experimental study of hot rolling mill vibration
Xiaobin Fan; Yong Zang; Feng Wang; Ke Jin
DOI: 10.1504/IJMSI.2015.075826
216-227Evaluating the electromigration resistance of lead-free solders by utilising the sharp tip of a Cu trace
Kohta Hino; Masumi Saka
DOI: 10.1504/IJMSI.2015.075827
228-235Size effect on heat transfer performance of ZnO/Al2O3 interface materials
Liqiang Zhang; Junchao Li; Chao Wang; Xiaoju Wu; Qiaoya Liu; Chunquan Li
DOI: 10.1504/IJMSI.2015.075828
236-243Effect of sputtering power on nano-mechanical properties of ZnO film
Miao Zhang; Ningbo Liao; Pengfei Chen; Wei Xue
DOI: 10.1504/IJMSI.2015.075829
244-253A method to estimate minimum tooth number for flexspline in harmonic drive
Hai-Lin Zhu; Zi-Yao Liu; Min Zou; You-Wu Li; Zhi-Da Qian
DOI: 10.1504/IJMSI.2015.075830
254-261Function-based scheduling method on initial identified water level of reservoir long-term optimal scheduling
Cailin Li; Chao Wang; Junchao Li; Qiaoya Liu; Xiaoju Wu; Ping Yang
DOI: 10.1504/IJMSI.2015.075831
262-271Determination of the abrasion of aprons of dams by debris flow
Mohammad Ebrahim Banihabib; Mehran Iranpoor
DOI: 10.1504/IJMSI.2015.075832