International Journal of Mechanisms and Robotic Systems (IJMRS)

International Journal of Mechanisms and Robotic Systems

2013 Vol.1 No.2/3

Special Issue on Mechanism Design for Robotics

Guest Editors: Professor Marco Ceccarelli and Professor Licheng Wu

Preface

Pages Title and author(s)
116-135Modelling, analysis and experiments of a screw propelling capsule robot
Huajin Liang; Yisheng Guan; Zhenneng Yin; Hong Zhang
DOI: 10.1504/IJMRS.2013.057171
136-151A design procedure for conceptual design of mechanisms
Tao Li; Marco Ceccarelli
DOI: 10.1504/IJMRS.2013.057177
152-169Force capabilities analysis of a typical mechanism of forging manipulator using a modified scaling factor method
Yundou Xu; Shunpan Liang; Ling Lu; Yongsheng Zhao
DOI: 10.1504/IJMRS.2013.057178
170-184Bennett motion analysis based on specific regulus
Haibo Qu; Yuefa Fang; Sheng Guo
DOI: 10.1504/IJMRS.2013.057186
185-201A novel prism deployable mechanism based on straight-line mechanism
Shengnan Lu; Dimiter Zlatanov; Xilun Ding; Rezia Molfino
DOI: 10.1504/IJMRS.2013.057187
202-220Fuzzy-PID control of the 6-DOF deep-sea mining ship motion simulator
Mingfeng Wang; Shaojun Liu
DOI: 10.1504/IJMRS.2013.057189
221-239New design of 6-RSS parallel manipulator with large rotation workspace
TzehWei Lau; Yuru Zhang
DOI: 10.1504/IJMRS.2013.057188
240-260Orientation capability of PS-3-SPS-type parallel robot with application in segment erector
Yalei Guo; Jianyu Mao; Yiwei Zhou; Weizhong Guo
DOI: 10.1504/IJMRS.2013.057190