International Journal of Manufacturing Research (IJMR)

International Journal of Manufacturing Research

2022 Vol.17 No.2


Pages Title and author(s)
127-152A modelling and semantic description method of cloud 3D printing order task ontology based on multidimensional features
Chenglei Zhang; Jiajia Liu; Bo Xu; Zhenqian Wang; Feiyu Zhao; Shenle Zhuang
DOI: 10.1504/IJMR.2022.124994
153-171Flow field analysis of the measuring stability of the head of a pneumatic measuring instrument
Long Wei; Xianjie Wei; Ren Pu; Deng Wei
DOI: 10.1504/IJMR.2022.124995
172-201Dynamic seru order acceptance and scheduling with periodic worker assignment
Lili Wang; Zhe Zhang; Yong Yin
DOI: 10.1504/IJMR.2022.124996
202-217Design and analysis of compliant spine based on series elastic actuator of a quadruped robot
Chenglin Lei; Yuegang Tan; Hongwu Tao; Linkao Huang
DOI: 10.1504/IJMR.2022.125025
218-236Rapid casting using alternative approach of pattern and mould making
Ranjeet Kumar Bhagchandani; Pushkar Kamble; Sajan Kapil; K.P. Karunakaran; B. Ravi
DOI: 10.1504/IJMR.2022.124993