International Journal of Manufacturing Research (IJMR)

International Journal of Manufacturing Research

2017 Vol.12 No.2

Editorial

Pages Title and author(s)
148-164Research on the impact of dynamic performance of Metro gear transmission system caused by track spectrum excitation
Jianwei Yang; Huijie Wu; Ziming Kou
DOI: 10.1504/IJMR.2017.085412
165-176Quantitative testing of micro-cracks by the MFL technique based on GA-BP neural network
Zhongchao Qiu; Ruilei Zhang; Weimin Zhang
DOI: 10.1504/IJMR.2017.085417
177-189Regarding the Si content associated micro-structural characteristics on the low cycle fatigue behaviour of Al-Si/SiCp composite
Li Wei; Li Yide; Chen Jian; Li Cong; He Jianjun; Chen Jianlin; Li Chuanchang; Ruan Min
DOI: 10.1504/IJMR.2017.085419
190-211Frequency analysis of a three-translation vibration isolation device
Fuliang Zhang; Junchuan Niu; Guoan Zhang; Naijun Liu
DOI: 10.1504/IJMR.2017.085414
212-224Mechanism study on gear tooth surface texture in power honing process
Jiang Han; Bin Yuan; Lulu Wu; Feihu Zhao; Lian Xia
DOI: 10.1504/IJMR.2017.085413
225-239Quasi-static and dynamic engraving of small calibre projectile
Bin Wu; Jing Zheng; Ling-hui Fang; Xiao-lei Chen; Zhi-qiang Zou; Kai-shuan Zhang; Rong-gang Chen
DOI: 10.1504/IJMR.2017.085418
240-252Analysis of velocity slip flow in lubrication film of aerostatic guide way in micron scale
Fangwei Ning; Wei Long; Shaohua Yang; Hao Pei
DOI: 10.1504/IJMR.2017.085416
253-269Thermal-fluid-structure interaction analysis of bladed disk system based on Kriging model and hypothetic elastomer method
Liang Zhang; Xin Li
DOI: 10.1504/IJMR.2017.085415
270-285Reliability assessment of centrifugal compressor impeller based on the Monte Carlo method
Yifan Wang; Shujie Liu; Chi Liu; Hong-Chao Zhang
DOI: 10.1504/IJMR.2017.085420