International Journal of Materials and Product Technology (IJMPT)

International Journal of Materials and Product Technology

2013 Vol.46 No.2/3


Pages Title and author(s)
95-105Electromagnetic properties of hollow PAN/Fe3O4 composite nanofibres via coaxial electrospinning
Xin Wang; Tingting He; Dawei Li; Fenglin Huang; Qufu Wei; Xiaoling Wang
DOI: 10.1504/IJMPT.2013.056288
106-123Composite laminates cure cycle optimisation by meta-heuristic algorithms
Pierpaolo Carlone; Gaetano S. Palazzo
DOI: 10.1504/IJMPT.2013.056297
124-140Effects of squeeze casting parameters on solidification time based on neural network
Rong Ji Wang; Wen Fang Tan; Dian-Wu Zhou
DOI: 10.1504/IJMPT.2013.056302
141-154Pitting damage imaging by non-linear ultrasonic technique: comparison between resonance and non-resonance modes
Tao Wan; Takashi Wakui; Takashi Naoe; Masatoshi Futakawa; Koichiro Kawashima; Katsuhiro Maekawa
DOI: 10.1504/IJMPT.2013.056299
155-165Influence of copper on microstructures and wear resistance of laser composite coating
Jianing Li; Shuili Gong; Huaixue Li; Yudai Wang; Shuai Jiang; Zheyuan Chen
DOI: 10.1504/IJMPT.2013.056295
166-176Application of back-propagation neural network for controlling the front end bending phenomenon in plate rolling
Bin Chen; Xiao Ru Cheng; Yan Sheng Hu; Yong Ren
DOI: 10.1504/IJMPT.2013.056298
177-196Mechanical and metallurgical analyses of longitudinally friction stir welded tubes: the effect of process parameters
Gianluca D'Urso; Michela Longo; Claudio Giardini
DOI: 10.1504/IJMPT.2013.056301
197-204Microstructures and wear behaviour of Y2O3 modified laser alloying layer on titanium
Peng Li
DOI: 10.1504/IJMPT.2013.056289
205-213Numerical simulation of diffusion behaviour of hydrogen in a single layer of material
Limin Zhao; Yongfeng Li
DOI: 10.1504/IJMPT.2013.056291