International Journal of Modelling, Identification and Control (IJMIC)

International Journal of Modelling, Identification and Control

2013 Vol.20 No.2


Pages Title and author(s)
99-113Hybrid dynamical systems for private digital communication
Hamid Hamiche; Malek Ghanes; Jean-Pierre Barbot; Karim Kemih; Said Djennoune
DOI: 10.1504/IJMIC.2013.056182
114-120Non-linear system identification and fault detection method using RBF neural networks with set membership estimation
Wei Chai; Junfei Qiao
DOI: 10.1504/IJMIC.2013.056183
121-129Review of empirical modelling techniques for modelling of turning process
Akhil Garg; Yogesh Bhalerao; Kang Tai
DOI: 10.1504/IJMIC.2013.056184
130-138Study on control algorithm of micro-displacement platform
Meng Shao; Sai-nan Wang; Jing Shen; Jing Dai; Yu-hou Wu
DOI: 10.1504/IJMIC.2013.056185
139-147Research and design of a low-power wireless sensor networks
Zhijun Gao; Hongyu Wang; Chunyan Xue; Zhonghua Han
DOI: 10.1504/IJMIC.2013.056186
148-155Adaptive PID controllers with robustness specifications
Ya-Gang Wang; Zhen-Ping Tian
DOI: 10.1504/IJMIC.2013.056187
156-163The modelling and design of networked sliding mode prediction controller
Yang Yin; Li Xia; Lizhong Song; Zhengying Ren
DOI: 10.1504/IJMIC.2013.056188
164-173Synchronise a new class of noise-perturbed hyper-chaotic systems by adaptive sliding mode control
Ran Zhen; Jie Liu; Xueli Wu; Xiaojing Wu; Quanmin Zhu; Ying Wang; Hassan Nouri
DOI: 10.1504/IJMIC.2013.056189
174-180RBF neural network model for machining quality prediction in CNC turning process
J. Edwin Raja Dhas; R.S. Stalin; J. Rajeesh
DOI: 10.1504/IJMIC.2013.056190
181-189NARX modelling of a lithium iron phosphate battery used for electrified vehicle simulation
Xiao-song Hu; Feng-chun Sun; Sheng-bo Li; Ya-lian Yang
DOI: 10.1504/IJMIC.2013.056191
190-198The study of human behaviour dynamics in exercise mode
Li Wang; Bing Zhou; Shaocheng Qu; Xiaokun Zhu
DOI: 10.1504/IJMIC.2013.056192