International Journal of Modelling, Identification and Control (IJMIC)

International Journal of Modelling, Identification and Control

2013 Vol.19 No.2


Pages Title and author(s)
113-124AFAS - adaptive fast approximate simulation for non-linear model reduction
Shahkar Ahmad Nahvi; Mashuq-un-Nabi; S. Janardhanan
DOI: 10.1504/IJMIC.2013.054315
125-133Delay-dependent synchronisation for singular Lur'e systems using time delay feedback control
Xiaofu Ji; Ceng Zu; Hongye Su
DOI: 10.1504/IJMIC.2013.054316
134-141Permanence of a stage-structured predator-prey system with the Beddington-DeAngelis functional response
Manjun Ma; Jicheng Tao; Yazhou Han; Huadong Zeng
DOI: 10.1504/IJMIC.2013.054317
142-149Modelling and analysis of a novel wind turbine structure
Xu Zhang; Yong K. Chen; Rajnish K. Calay
DOI: 10.1504/IJMIC.2013.054318
150-160Modelling and implementation of a car-like mobile robot for trajectory-tracking
Wei Ren; Qiang Gu; Ding-xin He; Jin Zhao
DOI: 10.1504/IJMIC.2013.054319
161-170Fuzzy predictive control of district heating network
S. Grosswindhager; M. Kozek; Andreas Voigt; Lukas Haffner
DOI: 10.1504/IJMIC.2013.054320
171-178A brief fuzzy controller for an intelligent tracking system
Shaocheng Qu; Xiaobang Liu; Qinqin Wang; Zhiqiu Lei; Yuewei Che
DOI: 10.1504/IJMIC.2013.054321
179-185An efficient control of rigid robotic manipulator with uncertainties using higher order sliding mode control
Manjusha Bhave; S. Janardhanan; Lillie Dewan
DOI: 10.1504/IJMIC.2013.054322
186-194The model of queuing theory based on the maintenance support of equipment of statistical simulation method
Wang Guihua; Guo Qiang; Jiang Liqiang; Huang Lipo; Gao Jianjun
DOI: 10.1504/IJMIC.2013.054323
195-201Adaptive backstepping second order sliding mode control of non-linear systems
An-li Shang; Zheng Wang
DOI: 10.1504/IJMIC.2013.054324