International Journal of Modelling, Identification and Control (IJMIC)

International Journal of Modelling, Identification and Control

2012 Vol.17 No.2


Pages Title and author(s)
99-108Modelling and control design for an electro-pneumatic braking system in trains with multiple locomotives
Jianfeng Liu; Youmei Liu; Zhiwu Huang; Weihua Gui; Huosheng Hu
DOI: 10.1504/IJMIC.2012.048916
109-115Guaranteed cost control of linear uncertain time-delay switched singular systems based on an LMI approach
Xuemin Tian; Chun-ming Li; Sheng Chen
DOI: 10.1504/IJMIC.2012.048917
116-123Model reduction of discrete interval system using clustering of poles
V.P. Singh; D. Chandra
DOI: 10.1504/IJMIC.2012.048918
124-132Multiple models reduction approach using gap metric for control of uncertain systems
Ali Zribi; Mohamed Chtourou; Mohamed Djemel
DOI: 10.1504/IJMIC.2012.048919
133-142Target attraction-based ant colony algorithm for mobile robots in rescue missions
Xiaoyong Zhang; Jun Peng; Huosheng Hu; Kuo-Chi Lin; Jing Wang
DOI: 10.1504/IJMIC.2012.048920
143-150Tunnel face stability analysis based on pressure field surface's normal vector for earth pressure balanced shield
Cheng Shao; Dongsheng Lan
DOI: 10.1504/IJMIC.2012.048921
151-157A new concept traction control for F-1 racing car
Yuji Yasui; Ikue Kawasumi; Shinya Nakano; Takahide Mizuno; Yoshihisa Iwaki
DOI: 10.1504/IJMIC.2012.048922
158-165Motion control system analysis and design for a humanoid robot
Qinjun Du; Xiang Shi; Enqing Lu; Xueyi Zhang
DOI: 10.1504/IJMIC.2012.048923
166-172Synchronisation control of two identical chaotic Liu systems with known and unknown parameters
Zhengqiang Zhang; Zhen Wang; Hao Shen
DOI: 10.1504/IJMIC.2012.048924