International Journal of Modelling, Identification and Control (IJMIC)

International Journal of Modelling, Identification and Control

2011 Vol.14 No.4


Pages Title and author(s)
227-234Function approximation using robust fuzzy-GreyCMAC method
Hen-Kung Wang; Jonq-Chin Hwang; Po-Lun Chang; Fei-Hu Hsieh
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.043144
235-241Gene expression programming with multiple chromosomes
Bo Wang; Min Yao; Rong Zhu
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.043145
242-249Particle swarm optimisation based on Monte Carlo localisation for mobile sensor network
Chuan Xin Zhao; Ru Chuan Wang
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.043146
250-257Analysis and verification of terrain coverage algorithm based on wasp swarm
Guo-you Zhang; Jian-chao Zeng
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.043147
258-264Recurrent hidden Markov models using particle swarm optimisation
Zengshou Dong; Yina Guo; Jianchao Zeng
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.043148
265-271On genetic optimisation of excitation simulation model in HESS
Xu Ye; Zhao Hai
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.043149
272-278An approach for rigid image registration based on wavelet decomposition and modified particle swarm optimisation
Wang Hu; An-long Chen; Li-li Song
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.043150
279-285Relevance feedback techniques and genetic algorithm for image retrieval based on multiple features
Qi-ming Fu; Quan Liu; Xiao-yan Wang; Le Zhang
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.043151
286-293Bionic experiments based on autonomous operant conditioning automata
Lizhen Dai; Xiaogang Ruan; Jing Chen
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.043152
294-302Associative classification with evolutionary autonomous agents
Li Zhao; Duwu Cui; Lei Wang
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.043153
303-309Global minimum structure optimisation of Lennard-Jones clusters by hybrid PSO
Yongjing Chen; Zhihua Cui; Jian Yin; Ying Tan
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.043154
310-316Improving comprehensive learning particle swarm optimiser using generalised opposition-based learning
Wenjun Wang; Hui Wang; Shahryar Rahnamayan
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.043155
317-323Hybrid particle swarm optimisation algorithm for image segmentation
Jian-de Zhang; Jin-gui Lu; Hong-liang Li
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.043156
324-331Cultural firework algorithm and its application for digital filters design
Hongyuan Gao; Ming Diao
DOI: 10.1504/IJMIC.2011.043157