International Journal of Innovative Computing and Applications (IJICA)

International Journal of Innovative Computing and Applications

2022 Vol.13 No.5/6

Special Issue on: Recent Advances in Intelligent Systems

Guest Editors: Prof. Hui Wang and Prof. Zhihua Cui

Editorial

Pages Title and author(s)
247-258Agent-based modelling approach for internet rumour propagation and its empirical study
Tinggui Chen; Bailu Jing; Jingtao Rong; Zepeng Wang
DOI: 10.1504/IJICA.2022.128432
259-268Optimisation of Cost 231-Hata model based on deep learning
Qinxia Huang; Cheng Zhang; Jing Liu; Shilin Wu
DOI: 10.1504/IJICA.2022.128433
269-277Simulation research on trajectory tracking control system of manipulator based on fuzzy PID control
Ruyi Ma; Zeshen Li; Du Jiang; Juntong Yun; Ying Liu; Yibo Liu; Dongxu Bai; Gongfa Li
DOI: 10.1504/IJICA.2022.128434
278-289A novel differential evolution with staged diversity enhancement strategy
Wei Li; Yafeng Sun; Ying Huang
DOI: 10.1504/IJICA.2022.128435
290-295A hybrid firefly algorithm based on modified neighbourhood attraction
Rongfang Chen; Jun Tang
DOI: 10.1504/IJICA.2022.128436
296-302A genetic algorithm-based robust approach for type-II U-shaped assembly line balancing problem
Guangyue Jia; Honghui Zhan; Yunfang Peng
DOI: 10.1504/IJICA.2022.128437
303-313Multimodal multi-objective differential evolution algorithm based on spectral clustering
Shenwen Wang; Xiaokai Chu; Jiaxing Zhang; Na Gao; Yao Zhou
DOI: 10.1504/IJICA.2022.128438
314-324Enhancing cuckoo search algorithm with complement strategy
Hu Peng; Hua Lu; Changshou Deng
DOI: 10.1504/IJICA.2022.128439
325-335Accelerating artificial bee colony algorithm using elite information
Xinyu Zhou; Yanlin Wu; Shuixiu Wu; Maosheng Zhong; Mingwen Wang
DOI: 10.1504/IJICA.2022.128440
336-350Density peaks clustering algorithm based on kernel density estimation and minimum spanning tree
Tanghuai Fan; Xin Li; Jiazhen Hou; Baohong Liu; Ping Kang
DOI: 10.1504/IJICA.2022.128441
351-361Elite subgroup guided particle swarm optimisation algorithm with multi-strategy adaptive learning
Runxiu Wu; Lulu Wang; Shuixiu Wu; Hui Sun
DOI: 10.1504/IJICA.2022.128442