Sample issue

You can read all of these full-text articles free of charge - click Free access

International Journal of Innovative Computing and Applications (IJICA)

International Journal of Innovative Computing and Applications


Title Author(s) Vol. and Issue nos. Page nos. Full-text article
On the influencing mechanism of unsafe behaviour of coal miners based on hierarchical regressionHong-xia Li; Hong-xi DiVol.8 No.167-74Free access
Properties of two-layer FHE and their applicationsTanping Zhou; Xiaoyuan Yang; Xu'an Wang; Yiliang HanVol.8 No.158-66Free access
An information hiding method based on context-based adaptive variable length coding Yi-Xiao Sun; Ren-Jun Zhan; Yong Yang; Han Niu; Xu An WangVol.8 No.150-57Free access
Intrusion detection techniques based on improved intuitionistic fuzzy neural networksYang Lei; Weiwei Kong; Jing MaVol.8 No.141-49Free access
Detecting blurred image splicing using blur type inconsistencyFeng Zeng; Wei Wang; Junjie Chen; Min TangVol.8 No.131-40Free access
A new socio-rational secret sharing scheme PAPER WITHDRAWNJianghao Jin; Xie Zhou; Chuangui Ma; Xu'an WangVol.8 No.121-30Free access
Selective maintenance for maximising system availability: a simulation approachWenbin Cao; Xisheng Jia; Qiwei Hu; Wenyuan Song; Hongyu GeVol.8 No.112-20Free access
Improved phrase search construction over encrypted data in cloud storageFanyu Kong; Jie Wang; Jia Yu; Xu An WangVol.8 No.13-11Free access