International Journal of Innovative Computing and Applications (IJICA)

International Journal of Innovative Computing and Applications

2019 Vol.10 No.1

Special Issue on: Recent Advances in Memetic Computing

Guest Editors: Dr. Zhihua Cui and Prof. Xiao-Zhi Gao

Editorial

Pages Title and author(s)
3-11An enhanced cuckoo search using dimension selection
Lijin Wang; Yihong Zhuang; Zhennan Chen; Yiwen Zhong
DOI: 10.1504/IJICA.2019.100512
12-17A new artificial bee colony based on neighbourhood selection
Xiaoyan Xiong; Jun Tang
DOI: 10.1504/IJICA.2019.100526
18-26A novel firefly algorithm with self-adaptive step strategy
Jing Wang; Guiyuan Liu
DOI: 10.1504/IJICA.2019.100525
27-34One-dimensional deep learning firefly algorithm guided by the best particle
Zhifeng Xie; Jia Zhao; Hui Sun; Jun Ye; Jiajia Wang; Huasheng Zhu
DOI: 10.1504/IJICA.2019.100527
35-42Gaussian bare-bones firefly algorithm
Hu Peng; Shunxu Peng
DOI: 10.1504/IJICA.2019.100535
43-50Hand motions recognition based on sEMG nonlinear feature and time domain feature fusion
Jiahan Li; Gongfa Li; Ying Sun; Guozhang Jiang; Bo Tao; Shuang Xu
DOI: 10.1504/IJICA.2019.100510
51-58Dynamic HypE for solving single objective optimisation problems
Qing Zhang; Fei Zhao; Sanyou Zeng
DOI: 10.1504/IJICA.2019.100548
59-68A hybrid binary harmony search algorithm for solving the winner determination problem
Geng Lin; Zuoyong Li
DOI: 10.1504/IJICA.2019.100547