International Journal of Hydromechatronics (IJHM)

International Journal of Hydromechatronics

2023 Vol.6 No.1


Pages Title and author(s)
1-33Applications of level set method in computational fluid dynamics: a review
Hongwei Ning; Shizhi Qian; Teng Zhou
DOI: 10.1504/IJHM.2023.129126
34-44Micro drilling of PMMA with double-pulse femtosecond laser
Jiaqun Li; Hongfei Shang; Jianfeng Yan; Ming Qiao; Jiachen Yu; Dezhi Zhu; Chao He
DOI: 10.1504/IJHM.2023.129122
45-58Compliance control method for robot joint with variable stiffness
Jifu Wen; Gang Wang; Jingchao Jia; Wenjun Li; Chengyao Zhang; Xin Wang
DOI: 10.1504/IJHM.2023.129125
59-75Influence of nozzle structure on the flow field of the prestage of nozzle flapper servo valve
Jian Zhang; Jia Yang Li; Tao Wang; Zhan Song Qian
DOI: 10.1504/IJHM.2023.129124
76-92Hybrid model-driven and data-driven approach for the health assessment of axial piston pumps
Qun Chao; Zi Xu; Yuechen Shao; Jianfeng Tao; Chengliang Liu; Shuo Ding
DOI: 10.1504/IJHM.2023.129123