International Journal of Computational Science and Engineering (IJCSE)

International Journal of Computational Science and Engineering

2024 Vol.27 No.1


Pages Title and author(s)
1-8Cell counting via attentive recognition network
Xiangyu Guo; Jinyong Chen; Guisheng Zhang; Guofeng Zou; Qilei Li; Mingliang Gao
DOI: 10.1504/IJCSE.2024.136262
9-19Statistical analysis for predicting residents' travel mode based on random forest
Lei Chen; Zhengyan Sun; Shunxiang Zhang; Guangli Zhu; Subo Wei
DOI: 10.1504/IJCSE.2024.136246
20-27Wireless optimisation positioning algorithm with the support of node deployment
Xudong Yang; Chengming Luo; Luxue Wang; Hao Liu; Lingli Zhang
DOI: 10.1504/IJCSE.2024.136247
28-35Investigation on the optimisation of Cholesky decomposition algorithm based on SIMD-DSP
Huixiang Li; Huifu Zhang; Anxing Xie; Yonghua Hu; Wei Liang
DOI: 10.1504/IJCSE.2024.136248
36-47JALNet: joint attention learning network for RGB-D salient object detection
Xiuju Gao; Jianhua Cui; Jin Meng; Huaizhong Shi; Songsong Duan; Chenxing Xia
DOI: 10.1504/IJCSE.2024.136249
48-56An improved blind/referenceless image spatial quality evaluator algorithm for image quality assessment
Xuesong Li; Jinfeng Pan; Jianrun Shang; Alireza Souri; Mingliang Gao
DOI: 10.1504/IJCSE.2024.136250
57-67A generalised incomplete no-equilibria transformation method to construct a hidden multi-scroll system with no-equilibrium
Lihong Tang; Zongmei He; Yanli Yao; Ce Yang
DOI: 10.1504/IJCSE.2024.136251
68-77SAPNN: self-adaptive probabilistic neural network for medical diagnosis
Yibin Xiong; Jun Wu; Qian Wang; Dandan Wei
DOI: 10.1504/IJCSE.2024.136252
78-89Minimum redundancy maximum relevance and VNS based gene selection for cancer classification in high-dimensional data
Ahmed Bir-Jmel; Sidi Mohamed Douiri; Souad Elbernoussi
DOI: 10.1504/IJCSE.2024.136254
90-102Canopy centre-based fuzzy-C-means clustering for enhancement of soil fertility prediction
M. Sujatha; C.D. Jaidhar
DOI: 10.1504/IJCSE.2024.136255
103-121Texture-based superpixel segmentation algorithm for classification of hyperspectral images
Subhashree Subudhi; Ramnarayan Patro; Pradyut Kumar Biswal; Kanhu Charan Bhuyan
DOI: 10.1504/IJCSE.2024.136256