International Journal of Computational Science and Engineering (IJCSE)

International Journal of Computational Science and Engineering

2020 Vol.22 No.2/3


Pages Title and author(s)
171-180Data grouping scheme for multi-request retrieval in MIMO wireless communication
Ping He; Zheng Huo
DOI: 10.1504/IJCSE.2020.107339
181-189Improved user-based collaborative filtering algorithm with topic model and time tag
Liu Na; Lu Ying; Tang Xiao-Jun; Li Ming-Xia; Chunli Wang
DOI: 10.1504/IJCSE.2020.107340
190-199Accumulative energy-based seam carving for image resizing
Yuqing Lin; Jiawen Lin; Yuzhen Niu; Haifeng Zhang
DOI: 10.1504/IJCSE.2020.107341
200-210Improving runtime performance and energy consumption through balanced data locality with NUMA-BTLP and NUMA-BTDM static algorithms for thread classification and thread type-aware mapping
Iulia Ştirb
DOI: 10.1504/IJCSE.2020.107342
211-220Impact of climate changes on manufacturing: Hodrick-Prescott filtering and a partial least squares regression model
Keyao Chen; Guizhi Wang; Jibo Chen; Shuai Yuan; Guo Wei
DOI: 10.1504/IJCSE.2020.107343
221-232Intrusion detection of wireless sensor networks based on IPSO algorithm and BP neural network
Xue Lu; Dezhi Han; Letian Duan; Qiuting Tian
DOI: 10.1504/IJCSE.2020.107344
233-242MLIM-Cloud: a flexible information monitoring middleware in large-scale cloud environments
Tienan Zhang
DOI: 10.1504/IJCSE.2020.107345
243-251A multi-group e-commerce signature scheme based on quantum teleportation
Jinqiao Dai; Shibin Zhang; Jinyue Xia
DOI: 10.1504/IJCSE.2020.107346
252-261Numerical solution and Taguchi experimental method for variable viscosity and non-Newtonian fluids effects on heat and mass transfer by natural convection in porous media
Ken Ming Tu; Kuo Ann Yih; Fu I. Chou; Jyh Horng Chou
DOI: 10.1504/IJCSE.2020.107347
262-269Case data-mining analysis for patients with oesophageal cancer
Yanning Cao; Xiaoshu Zhang; Jin Wang
DOI: 10.1504/IJCSE.2020.107348
270-279Plaintext aware encryption in the standard model under the linear Diffie-Hellman knowledge assumption
Dongwei Gao; Hefeng Chen; Chin-Chen Chang
DOI: 10.1504/IJCSE.2020.107349
280-296Collaborative humanless model for automatic pothole detection and driver notification
Thiago Roberto Lima Lopes; Lucas Pfeiffer Salomão Dias; Cristiano André Da Costa; Igor Fontana De Nardin; Rodrigo Da Rosa Righi
DOI: 10.1504/IJCSE.2020.107350
297-304An open speech resource for Tibetan multi-dialect and multitask recognition
Yue Zhao; Xiaona Xu; Jianjian Yue; Wei Song; Xiali Li; Licheng Wu; Qiang Ji
DOI: 10.1504/IJCSE.2020.107351
305-312Transliteration recognition of Tibetan person name based on Tibetan cultural knowledge
Zhijuan Wang; Wenguang Fang; Xiaobing Zhao; Wei Song; Yinghui Feng; Yining Chang
DOI: 10.1504/IJCSE.2020.107352
313-319Unambiguous discrimination of binary coherent states
Wenbin Yu; Zijia Xiong; Shanshan Rong; Yang Liu; Siyao Wang; Yinsong Xu; Alex X. Liu
DOI: 10.1504/IJCSE.2020.107353
320-327A coverless information hiding algorithm based on gradient matrix
Jianbin Wu; Chuwei Luo; Ziyang Kang; Shuangkui Ge; Yemin Xin
DOI: 10.1504/IJCSE.2020.107354
328-334An access model under cloud computing environment
Wen Gu; Cao Yang; Ying Yi
DOI: 10.1504/IJCSE.2020.107355
335-345Two-level parallel CPU/GPU-based genetic algorithm for association rule mining
Leila Hamdad; Zakaria Ournani; Karima Benatchba; Ahcène Bendjoudi
DOI: 10.1504/IJCSE.2020.107366
346-354Research on image of enterprise after-sales service based on text sentiment analysis
Yonghui Dai; Ying Wang; Bo Xu; Yingyi Wu; Jin Xian
DOI: 10.1504/IJCSE.2020.107367
355-363Face spoof detection using feature map superposition and CNN
Fei Gu; Zhihua Xia; Jianwei Fei; Chengsheng Yuan; Qiang Zhang
DOI: 10.1504/IJCSE.2020.107356