International Journal of Computer Applications in Technology (IJCAT)

International Journal of Computer Applications in Technology

2013 Vol.46 No.3


Pages Title and author(s)
187-194A new hybrid algorithm for unconstrained optimisation problems
Jida Huang; Xinyu Li; Liang Gao
DOI: 10.1504/IJCAT.2013.052808
195-202Model checking-based safety verification for railway signal safety protocol-I
Mei Meng; Xu Zhongwei; Wang Xi; Wan Yongbing
DOI: 10.1504/IJCAT.2013.052795
203-209Adaptive backstepping sliding model control of hypersonic vehicle based on CMAC and dynamic surface
Congchao Yao; Xinmin Wang
DOI: 10.1504/IJCAT.2013.052796
210-219Swarm intelligence: making differences in analogue circuits structure for fault-tolerance
Huan Chang; Jingsong He
DOI: 10.1504/IJCAT.2013.052797
220-227Mass functions design of artificial physics optimisation algorithm for constrained optimisation problem
Liping Xie; Jian Yin; Hongli Zhang; Ying Tan
DOI: 10.1504/IJCAT.2013.052798
228-235Multi-objective fuzzy optimisation method for emergency evacuation based on hybrid intelligence algorithm under fuzzy environment
Changxi Ma; Yinzhen Li; Ruichun He; Fang Wu; Li Sun; Bo Qi
DOI: 10.1504/IJCAT.2013.052799
236-243Isomorphism detection of kinematic chains based on the improved circuit simulation method
Huiliang Shang; Xiong Chen; Jichuan Li; Wenjie Dong; Peng-Yung Woo
DOI: 10.1504/IJCAT.2013.052800
244-251A simple quantum-inspired bee colony algorithm for discrete optimisation problems
Hongyuan Gao; Chenwan Li; Wen Cui
DOI: 10.1504/IJCAT.2013.052801
252-258A hybrid particle swarm optimisation with social weight for non-convex economic dispatch problem
Jinglei Guo; Zhijian Wu; Bin Zhao
DOI: 10.1504/IJCAT.2013.052802
259-266An enhanced differential evolution algorithm for solving large scale optimisation problems on graphics hardware
Jing Wang
DOI: 10.1504/IJCAT.2013.052803
267-275Research of electronic circuit optimisation design algorithm
Xuesong Yan; Qinghua Wu; Qingzhong Liang; Chenyu Hu; Hong Yao
DOI: 10.1504/IJCAT.2013.052804
276-282Clustering based on improved bee colony algorithm
Yonghao Xiao; Weiyu Yu; Yunfei Cao; Haishu Tan
DOI: 10.1504/IJCAT.2013.052805
283-289An improved decision-making rule of Dempster-Shafer theory application on fault diagnosis system
Zengshou Dong; Xujing Zhang; Jianchao Zeng
DOI: 10.1504/IJCAT.2013.052806
290-295High performance parallel evolutionary algorithm model based on MapReduce framework
Xin Du; Youcong Ni; Zhiqiang Yao; Ruliang Xiao; Datong Xie
DOI: 10.1504/IJCAT.2013.052807