International Journal of Ad Hoc and Ubiquitous Computing (IJAHUC)

International Journal of Ad Hoc and Ubiquitous Computing

2022 Vol.39 No.1/2

Special Issue on: Machine Learning and Deep Learning Methods for the Applications in Ad Hoc and Ubiquitous Computing

Guest Editors: Prof. Chi-Hua Chen, Prof. Hsu-Yang Kung, Prof. Feng-Jang Hwang and Dr. Lingjuan Lyu


Pages Title and author(s)
1-19An adaptive stochastic central force optimisation algorithm for node localisation in wireless sensor networks
Pei-Cheng Song; Shu-Chuan Chu; Jeng-Shyang Pan; Tsu-Yang Wu
DOI: 10.1504/IJAHUC.2022.120940
20-36A compact GBMO applied to modify DV-Hop based on layers in a wireless sensor network
Jeng-Shyang Pan; Min Gao; Jian-Po Li; Shu-Chuan Chu
DOI: 10.1504/IJAHUC.2022.120941
37-45Auto insurance fraud identification based on a CNN-LSTM fusion deep learning model
Huosong Xia; Yanjun Zhou; Zuopeng Zhang
DOI: 10.1504/IJAHUC.2022.120943
46-57Optimal dense convolutional network model for image classification in unmanned aerial vehicles based ad hoc networks
I.S. Hephzi Punithavathi; S. Dhanasekaran; P. Duraipandy; E. Laxmi Lydia; M. Sivaram; K. Shankar
DOI: 10.1504/IJAHUC.2022.120944
58-69Two-stage adaptive weight vector design method for decomposition based many-objective evolutionary algorithm
Xiaofang Guo; Yuping Wang; Xiaozhi Gao
DOI: 10.1504/IJAHUC.2022.120946
70-82Behaviour-based grey wolf optimiser for a wireless sensor network deployment problem
Yu Qiao; Hung-Yao Hsu; Jeng-Shyang Pan
DOI: 10.1504/IJAHUC.2022.120947
83-92Learning stereo disparity with feature consistency and confidence
Liaoying Zhao; Jiaming Li; Jianjun Li; Yong Wu; Shichao Cheng; Zheng Tang; Guobao Hui; Chin-Chen Chang
DOI: 10.1504/IJAHUC.2022.120948
93-104Research on multi-feature fusion entity relation extraction based on deep learning
Shiao Xu; Shuihua Sun; Zhiyuan Zhang; Fan Xu
DOI: 10.1504/IJAHUC.2022.120949
105-112A reliable transmission scheme for 3D point cloud based on partial decode-and-forward relay over burst error fading channel
Jianjun Hao; Luyao Liu; Wei Chen
DOI: 10.1504/IJAHUC.2022.120953