Journal cover image

Browse issues


Vol. 14
Vol. 13
Vol. 12
Vol. 11
Vol. 10
Vol. 9
Vol. 8
Vol. 7
Vol. 6
Vol. 5
Vol. 4
Vol. 3
Vol. 2
Vol. 1

International Journal of Nanomanufacturing

2011 Vol. 7 No. 2

 

PagesTitle and authors
93-103Schottky emission effect in surface topography: method and application
Albert Weckenmann, Zhengshan Sun, Alexander Schuler
DOI: 10.1504/IJNM.2011.040716

104-115Nanomanufacturing of multi-walled carbon nanotubes enhanced electrochemical electrode through surface micromachining
Wenjing Lu, Guifu Ding, Yan Wang, Min Deng, Zhenwei Zhou
DOI: 10.1504/IJNM.2011.040717

116-125Ultra-precision machining of aluminium alloy surfaces for optical applications
Kui Liu, Hu Wu, Peiling Liu, Kah Chuan Shaw
DOI: 10.1504/IJNM.2011.040718

126-142Short pulse laser micro/nano manufacturing: fundamentals and applications
Lan Jiang, Xin Li, Xi-Peng Zhang, Qiang-Hua Chen, Hai-Lung Tsai, Yong-Feng Lu
DOI: 10.1504/IJNM.2011.040719

143-157Metric mapping: a new method to aid in the design of nanomanufacturing systems
Alexander H. Slocum, Jr., Sourabh K. Saha, Martin L. Culpepper
DOI: 10.1504/IJNM.2011.040720

158-168Research on material removal rate in rotary ultrasonic grinding machining
Yunfeng Liu, Hong Zhao, Juntao Jing, Shiliang Wei
DOI: 10.1504/IJNM.2011.040721

169-186MEMS modulator to control optical system network signalling
Philip Mitchell, Roger G. Jackson
DOI: 10.1504/IJNM.2011.040722