Journal cover image

Browse issues


Vol. 30
Vol. 29
Vol. 28
Vol. 27
Vol. 26
Vol. 25
Vol. 24
Vol. 23
Vol. 22
Vol. 21
Vol. 20
Vol. 19
Vol. 18
Vol. 17
Vol. 16
Vol. 15
Vol. 14
Vol. 13
Vol. 12
Vol. 11
Vol. 10
Vol. 9
Vol. 8
Vol. 7
Vol. 6
Vol. 5
Vol. 4
Vol. 3
Vol. 2
Vol. 1

International Journal of Modelling, Identification and Control

2012 Vol. 17 No. 2

 

PagesTitle and authors
99-108Modelling and control design for an electro-pneumatic braking system in trains with multiple locomotives
Jianfeng Liu; Youmei Liu; Zhiwu Huang; Weihua Gui; Huosheng Hu
DOI: 10.1504/IJMIC.2012.048916

109-115Guaranteed cost control of linear uncertain time-delay switched singular systems based on an LMI approach
Xuemin Tian; Chun-ming Li; Sheng Chen
DOI: 10.1504/IJMIC.2012.048917

116-123Model reduction of discrete interval system using clustering of poles
V.P. Singh; D. Chandra
DOI: 10.1504/IJMIC.2012.048918

124-132Multiple models reduction approach using gap metric for control of uncertain systems
Ali Zribi; Mohamed Chtourou; Mohamed Djemel
DOI: 10.1504/IJMIC.2012.048919

133-142Target attraction-based ant colony algorithm for mobile robots in rescue missions
Xiaoyong Zhang; Jun Peng; Huosheng Hu; Kuo-Chi Lin; Jing Wang
DOI: 10.1504/IJMIC.2012.048920

143-150Tunnel face stability analysis based on pressure field surface's normal vector for earth pressure balanced shield
Cheng Shao; Dongsheng Lan
DOI: 10.1504/IJMIC.2012.048921

151-157A new concept traction control for F-1 racing car
Yuji Yasui; Ikue Kawasumi; Shinya Nakano; Takahide Mizuno; Yoshihisa Iwaki
DOI: 10.1504/IJMIC.2012.048922

158-165Motion control system analysis and design for a humanoid robot
Qinjun Du; Xiang Shi; Enqing Lu; Xueyi Zhang
DOI: 10.1504/IJMIC.2012.048923

166-172Synchronisation control of two identical chaotic Liu systems with known and unknown parameters
Zhengqiang Zhang; Zhen Wang; Hao Shen
DOI: 10.1504/IJMIC.2012.048924